>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های بوم شناسی شهری   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:4


  tick  ارزیابی نقش توسعه اکوتوریسم تالاب شادگان در توسعه منطقه‌ای با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy Ahp) - صفحه:69-84

  tick  بررسی تحلیلی از توسعه‌یافتگی شاخص‌های Itدراستان ایلام - صفحه:103-114

  tick  برنامه‌ریزی محله محوردر بافت فرسوده با رویکرد نوشهرگرایی (مطالعه موردی محلات مرکزی شهر فیروزآباد) - صفحه:127-144

  tick  تحلیل و بررسی گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار شهری (نمونه موردی شهر اصفهان) - صفحه:7-27

  tick  تحلیل و سنجش نظام توسعه سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد تلفیقی کاربرد روش‌های سنجش توسعه یافتگی؛ مطالعه موردی: بخش شیب آب شهرستان زابل - صفحه:115-126

  tick  تحلیل و مکان یابی فضاهای ورزشی، با استفاده از سیستماطلاعات جغرافیایی (Gis) و تحلیل سلسله مراتبی (Ahp)(مطالعه موردی: شهر کهنوج) - صفحه:29-41

  tick  تحلیلی بر سطوح توسعه یافتگی بخش کشاورزی استان های کشور و رابطه آن با مهاجرت روستایی - صفحه:145-156

  tick  رویکردی راهبردی جهت مشارکت مردم در باززنده‌سازی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: محله نه دره مشهد - صفحه:43-68

  tick  عوامل موثر بکارگیری فناوری‌های حفاظت آب از دیدگاه کشاورزان استان سمنان ( باتاکید بررویکرد توسعه روستایی کشور) - صفحه:157-168

  tick  مکان‌یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری با استفاده از مدل منطق فازی (Fuzzy Logic) در محیط Arc Gis(مطالعه موردی: کلان شهر اهواز) - صفحه:85-102
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved