>
Fa   |   Ar   |   En
   رویکردی راهبردی جهت مشارکت مردم در باززنده‌سازی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: محله نه دره مشهد  
   
نویسنده مهرورز اکرم ,سلیمانی مقدم پرویز ,سیاحی زهرا
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1393 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:43 -68
چکیده    تا قبل از جریانات ناشی از انقلاب صنعتی، تغییرات جوامع شهری بسیار بطیی و نامحسوس بوده است و به تبع آن، کالبد شهرها نیز با دگرگونی‌های قابل توجهی مواجه نبوده‌اند و همگام با تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بافت‌های شهری نیز دچار تغییر و تحول شدند. شهر مشهد، از جمله شهرهایی است که از مشکلات و مسایل پیش روی بافت قدیم خود رنج می‌برد. لذا باززنده سازی بافت‌های فرسوده شهری با توجه به اهمیت آن در ارتقا کیفیت زندگی ساکنان شهر از یکسو و بازتولید ارزش‌های اقتصادی برای پیشبرد اهداف توسعه ای جامعه از سویی دیگر، توجه مدیران و پژوهشگران عرصه شهری را به خود جلب کرده است. بر این اساس هدف از این پژوهش، بررسی استراتژی‌ها و ارایه راهبردهای نوسازی در بافت فرسوده نه دره مشهد با تاکید بر مشارکت مردم بوده که با روش توصیفی، تحلیلی، علِّی وهمبستگی صورت گرفته است. با توجه به جمعیت 253210 نفری محله، برای انتخاب جامعه نمونه، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و حجم نمونه با استفاده از روش کوکران 320 مورد محاسبه شده است. ضریب آلفای کرونباخ 0.769 نشان دهنده ی روایی نسبتاً بالای پرسشنامه می‌باشد. با بررسی‌های میدانی و نتایج داده‌های پرسشنامه، مهمترین ضعف‌ها، قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی محدوده ی مورد مطالعه شناسایی شد. نتایج بیانگر آن است که مجموع امتیاز وزنی نقاط قوت 75/3، نقاط ضعف 5/3، فرصت‌ها 65/2 و تهدیدها 89/3 شده است. به این ترتیب فرصت‌ها و تهدیدها به ترتیب کمترین و بیشترین اثرگذاری را در باززنده سازی خواهند داشت. بنابراین می‌توان بهترین استراتژی برای باززنده سازی بافت مورد مطالعه، استراتژی تنوع عنوان نمود.
کلیدواژه بافت فرسوده ,نه دره مشهد ,Swot
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی z.sayahi_um@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved