>
Fa   |   Ar   |   En
   مکان‌یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری با استفاده از مدل منطق فازی (Fuzzy Logic) در محیط Arc Gis(مطالعه موردی: کلان شهر اهواز)  
   
نویسنده صفایی پور مسعود ,امانپور سعید ,نظرپور دزکی رضا ,حیدری نیا سعید ,منصور نعیمی ابراهیم
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1393 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:85 -102
چکیده    یکی از معضلاتی که امروزه در برنامه‌ریزی و مدیریت اکثر شهرهای کشور به ویژه کلان شهرها به چشم می‌خورد، مدیریت پسماندهای جامد می‌باشد؛ روش دفن بهداشتی زباله، یکی از روش‌های این مدیریت است که در حال حاضر همپای طرح بازیافت، مورد توجه بسیاری از مدیران شهرهای بزرگ دنیا قرار گرفته است. از این رو مکان یابی درست محل دفن نیز در این مدیریت مهم می‌باشد.با این حال کلان شهر اهواز به دلیل جذب و رشد طبیعی جمعیت، میزان روزانه پسماند آن 1300 تن و سالانه آن 474500 تن می‌باشد؛که میزان آن نیزروندی صعودی دارد، اما مدتی است که محل دفن پسماند آن پر شده و نیازمند مکانیابی جدید است. از این رو هدف این تحقیق، مکان‌یابی محل دفن برای این کلان شهر می‌باشد. برای این مکان یابی به پارامتر‌های زیادی نیاز داریم که تعداد زیاد پارامترها نیازمند به یک سیستم مناسب جهت ترکیب آن‌هامی‌باشد؛بنابراین ما در این مقاله 17 پارامتر موثر در مکان یابی را شناسایی کرده و در سیستم اطلاعات جغرافیایی (arc gis) بااستفاده از مدل منطق فازی (fuzzy logic) آن‌ها را با هم ترکیب نمودیم.ابتدا سیستم اطلاعات جغرافیایی، منطقه مورد مطالعه را به 4 گروه؛ کاملاًمناسب، نسبتاً مناسب و نامناسب طبقه بندی نمود؛ که مناطق کاملاً سازگار آن شامل 11 سایت بوده و در نهایت پس از انجام تحلیل‌های مختلف با توجه به هزینه زیاد جمع آوری دفن زباله‌های کلان شهر اهواز کهسالانه «400میلیارد ریال» می‌باشد و همچنین محاسبه مساحت محل دفن که در افق 20 ساله یعنی سال «1412» 428.5هکتار مورد نیازمی‌باشد، این نتایج حاصل شد که در ارتباط با ویژگی فاصله از شهر، تنها سایت‌های شماره 1 تا 5 دارای شرایط کاملاً مناسب بوده، اما در ارتباط با ظرفیت محل دفن پسماند تنها سایت شماره 4 دارای شرایط کاملاً مناسب بوده، که ظرفیت آن 54 هکتار بیشتر از مساحت مورد نظر در افق سال «1412» می‌باشد؛ بنابراین سایت شماره 4 به عنوان مکان بهینه جهت دفن بهداشتی پسماندهای جامد کلان شهر اهواز انتخاب گردید.
کلیدواژه مکان یابی محل دفن ,مواد جامد ,مدل منطق فازی ,کلان شهراهواز
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved