>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل و مکان یابی فضاهای ورزشی، با استفاده از سیستماطلاعات جغرافیایی (Gis) و تحلیل سلسله مراتبی (Ahp)(مطالعه موردی: شهر کهنوج)  
   
نویسنده خواجه شاهکویی علیرضا ,محمودی شهرام ,ابراهیمی هادی
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1393 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:29 -41
چکیده    فضاهای ورزشییکی ازمهم ترین مراکز خدماتی درسطح شهر محسوب می گردند که سطح درخور توجهی ازفضاهای شهری را به خود اختصاص داده است و توجه به این نکته که فضاهای ورزشی باید به نحو شایسته ای درسطح شهر مکانیابی گردند، ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر به بررسی وضع موجود فضاهای ورزشی شهر کهنوج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) و مدل تحلیل سلسله مراتبی (ahp) جهت مکانیابی این گونه فضاها در شهر کهنوج می پردازد. بنابراین، سوال اساسی پژوهش این است که توزیع فضایی کاربری ورزشی در سطح شهر کهنوج چگونه است و آیا کاربری مذکور متناسب با استانداردهای تعریف شده می‌باشد؟ یافته‌های حاصل از پژوهش بیانگر آن است که میزان این کاربری در شهر کهنوج کافی نبوده، به طوری که سطح سرانه این کاربری در شهر کهنوج 15/1 متر مربع برای هر نفر بوده است، در حالی که استاندارد رایج کاربری مورد نظر 50/2 متر مربع می‌باشد. بنابراین، شهر کهنوج با جمعیت 34500 نفر در سال 1385 باید دارای فضاهای ورزشی بالغ بر 86250 متر مربع باشد که نشان دهنده کمبود فضاهای ورزشی بالغ بر 46500 متر مربع می‌باشد. به منظور پیدا کردن مناسبترین مکان برای استقرار کاربری ورزشی با استفاده از مدل ahp و در نهایت به کمک توابع همپوشانی ((overlay در gis ، این لایه‌ها بر روی هم قرار گرفته و نهایتاّ مناسب ترین مکان ها به منظور احداث فضاهای ورزشی جدید انتخاب شده اند.
کلیدواژه مکانیابی ,کاربری ورزشی ,شهر کهنوج ,Gis ,Ahp
آدرس دانشگاه گلستان, ایران, کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved