>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه‌ریزی محله محوردر بافت فرسوده با رویکرد نوشهرگرایی (مطالعه موردی محلات مرکزی شهر فیروزآباد)  
   
نویسنده صابری حمید ,بهمنیاری سحر
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1393 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:127 -144
چکیده    برنامه ریزی محله محور در برنامه ریزی شهری، با هدف گردهم آوردن گروه‌های مختلف درگیر یا ذینفع و توجه به نیاز ها و خواسته‌های همگانی ایشان در تهیه طرح ها و برنامه‌ها مطرح شده است. این رویکرد امروزه خود را در اندیشه‌های نوشهرگرایی، همچنان دنبال می کند. رویکرد نوشهرگرایی بر ارزش های سنتی شهرها تکیه دارد. اصولش بر بازگشت به ساختار سنتی محلات تاکید می کند و به نظر می رسد قادر است با توجه به ظرفیت های نوین اجتماعی، راهکار های موثری را در راستای احیای بافت های کهن و روبه افول شهر ارایه دهد.در این راستا پژوهش حاضر تلاش دارد با استفاده از رویکرد نوشهرگرایی و تاکید بر حفظ و احیای ارزش های محله محور، ارتقا عملکرد و افزایش کارایی بافت فرسوده شهر فیروزآباد را دنبال نماید. جهت رسیدن به این هدف در ابتدا منطقه مورد بررسی قرار گرفت، سپس جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز، تعداد320 پرسشنامه در محدوده بافت فرسوده محلات مرکزی شهر فیروزآباد توزیع گردید.نتایج حاصل از پرسشنامه نشان می‌دهد که استراتژی نوشهرگرایی می تواند باعث ارتقا کیفیت سکونت در بافت‌های فرسوده شود و در بین شاخصهای نوشهرگرایی تقویت فضای سبزعمومی، ساماندهی دسترسی‌ها، تنوع مسکن، تنوع معماری و زیبایی شناسی دارای بیشترین اهمیت هستند
کلیدواژه برنامه ریزی محله محور ,نوشهرگرایی ,بافت فرسوده ,شهرفیروزآباد
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران
پست الکترونیکی sahar.bahmanyari@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved