>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بکارگیری فناوری‌های حفاظت آب از دیدگاه کشاورزان استان سمنان ( باتاکید بررویکرد توسعه روستایی کشور)  
   
نویسنده صبوری محمد صادق
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1393 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:157 -168
چکیده    این مقاله باهدف گروه‌بندی عوامل موثربکارگیری فناوری‌های حفاظت آب از دیدگاه کشاورزان استان سمنان ( باتاکید بررویکردتوسعه روستایی کشور) انجام شد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع غیر آزمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق کشاورزان استان سمنان به تعداد 14000نفر بودند که ازاین بین به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب 212 نمونه بررسی قرار گرفتند. ابزارجمع‌آوری اطلاعات نیزپرسشنامه محقق ساخت بودکه روایی (اعتبار) محتوایی و ظاهری آن از طریق اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسارو کارشناسان جهاد کشاورزی و همچنین تعدادی از کشاورزان خبره محلی سنجیده و نظرات در اصلاحات اعمال گردید. برای تعیین پایایی (اعتبار) ابزار تحقیق و بدست آوردن واریانس جهت نمونه‌گیری، اقدام به آزمون مقدماتی ومحاسبه ضریب آلفای کرونباخ شدکه تعداد 30 پرسشنامه در منطقه پیشواتکمیل گردیدوپس از تحلیل با نرم افزار آماریspss 19ضریب مربوطه،91% محاسبه شد. براساس مقدار ویژه( eigen value) وبا پردازش انجام شده در داده‌های موجود و حذف و جابجایی برخی داده‌های نامتجانس تعداد گروه‌های موجودهفت گروه در نظر گرفته شدند و جهت چرخش عاملی داده نیز از روش واریماکس استفاده شده است که متغیرهای موجودمجموعا توان تبیین 75/80 درصد واریانس کل را داشتند. اولین گروه وضعیت اقتصادی بود. پس از آن دانش درخصوص فناوری‌های حفاظت آب، گروه نیاز‌های فنی، ویژگی‌های فناوری درپذیرش، موانع پیش رو، روش‌های ترویجی ودرنهایت نیز گروه کانال‌های ارتباطی واطلاعاتی قرار گرفتند.
کلیدواژه فناوری‌های حفاظت آب ,تحلیل عاملی ,استان سمنان ,کشاورزان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, ایران
پست الکترونیکی sabouri5413@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved