>
Fa   |   Ar   |   En
   تنش های محیطی در علوم زراعی   
سال:1399 - دوره:13 - شماره:3


  tick  اثر تنش خشکی آخر فصل بر برخی خصوصیات زراعی 20 رقم و لاین امیدبخش گندم نان - صفحه:683-699

  tick  اثر سطوح مختلف آب مصرفی و پلیمر سوپرجاذب بر شاخص های رشدی و عملکرد زعفران - صفحه:903-914

  tick  اثر قطع آبیاری در مراحل زایشی و کاربرد کودهای زیستی و متانول بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی نخود(.Cicer Arietinum L) - صفحه:857-869

  tick  اثر کاربرد برگی سیلیکون بر صفات بیوشیمیایی و عملکرد دو رقم گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل - صفحه:829-843

  tick  اثر محلول پاشی متانول و اسید سالیسیلیک بر برخی از صفات رشد و عملکردی گندم پاییزه رقم میهن تحت تنش کمبود آب - صفحه:815-827

  tick  اثر هدایت الکتریکی آب آبیاری و روش‌های مصرف آهن و روی بر عملکرد و ترکیب شیمیایی ذرت علوفه‌ای در یک خاک آهکی - صفحه:953-967

  tick  اثرات متقابل شوری آب آبیاری و کود نیتروژنه اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (.Triticum Aestivum L) رقم بم - صفحه:937-951

  tick  ارزیابی ارتباط دمای برگ با میزان تحمل به شوری و الگوی تجمع سدیم در اندام هوایی برخی ارقام گندم - صفحه:925-936

  tick  ارزیابی تحمل به خشکی در هیبریدهای تست کراس چغندرقند تحت شرایط تنش کم آبیاری - صفحه:715-734

  tick  ببررسی اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر غلظت و میزان برداشت عناصر غذایی دانه ذرت - صفحه:749-762

  tick  بررسی اثر برهم‌کنش کودهای زیستی و شیمیایی در رژیم های مختلف رطوبتی بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دانه گندم - صفحه:871-887

  tick  بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه در ارقام کلزا (.Brassica Napus L) - صفحه:735-747

  tick  بررسی اثر توام ورمی‌کمپوست و سوپرجاذب بر عملکرد کمی و کیفی لوبیا چشم‌بلبلی (.Vigna Unguiculata L) تحت شرایط تنش خشکی - صفحه:889-901

  tick  بررسی اثر سدیم نیتروپروساید در کاهش سمیت ناشی از کادمیوم در گیاه ریحان (.Ocimum Basilicum L) - صفحه:1009-1018

  tick  بررسی تاثیر دور آبیاری و کود نیتروژنه بر عملکرد کلزا (.Brassica Napus L) (رقم پائیزه) - صفحه:793-803

  tick  بررسی تنوع آللی برای نشانگرهای مرتبط با کیفیت فیزیکی و شیمیایی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی - صفحه:667-682

  tick  بررسی روابط بین عملکرد دانه و صفات آگروفیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط دیم - صفحه:701-714

  tick  بررسی عملکرد و برخی صفات زراعی دو رقم گلرنگ (.Carthamus Tinctorius L) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری - صفحه:763-775

  tick  بررسی نقش احتمالی Bax Inhibitor 1 در تحمل به شوری با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی - صفحه:915-924

  tick  تاثیر سطوح فیلتر کیک بر صفات مرفولوژیک و عملکرد ذرت (S.C.704) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری - صفحه:805-814

  tick  تاثیر قارچ‌های مایکوریزا بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی گیاه دارویی جعفری مکزیکی (.Tagetes Minuta L) تحت تنش شوری - صفحه:969-982

  tick  تاثیرتنش شوری کلرید سدیم بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک گیاه مریم گلی مزرعه‌روی (.Salvia Nemorosa L) - صفحه:983-993

  tick  کمی سازی اثرات دما بر جوانه زنی و القای کمون ثانویه در ارقام مختلف جو - صفحه:995-1007

  tick  پاسخ عملکرد دانه و بهره‌وری آب گندم و باقلا به آبیاری جزئی ریشه در کشت مخلوط - صفحه:777-792

  tick  پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه لوبیاسبز (.Phaseolus Vulgaris L) به محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و ماده زیست محرک مگافول تحت تنش کم آبیاری - صفحه:845-855
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved