>
Fa   |   Ar   |   En
   ماشین های کشاورزی   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:2


  tick  اثر نظام‌های خاک‌ورزی بر برگردان کردن بقایای گیاهی ذرت دانه‌ای و عملکرد کلزا در مغان - صفحه:352-359

  tick  ارایه و ارزیابی یک مدل تجربی برای بادبردگی نازل‌های بادبزنی در تونل باد به کمک پردازش تصویر - صفحه:266-274

  tick  ارزیابی خواص مکانیکی گوجه‌فرنگی براساس هدایت الکتریکی - صفحه:314-323

  tick  ارزیابی رسیدگی هندوانه با استفاده از تحلیل صوت حاصل از اعمال ضربه به آن - صفحه:296-304

  tick  ارزیابی کارایی نرم افزار Fluent برای شبیه سازی و ساخت آبپاش دبی متغیر به منظور استفاده در یک سیستم آبیاری خودکار - صفحه:176-183

  tick  ارزیابی مزرعه‌ای تلفات انتهای کمباین غلات مجهز به دستگاه نمایشگر تلفات دانه در کمباین‌های Jd-955 و Jd-1165 - صفحه:335-343

  tick  ارزیابی و مقایسه کارایی سه نوع پوست‌کن‌ رایج پسته در کرمان - صفحه:206-213

  tick  برآورد مدل عملکرد محصولات اساسی بر پایه شاخص سطح مکانیزاسیون کشاورزی در ایران - صفحه:344-351

  tick  بررسی امکان هدایت یک تراکتور بدون سرنشین براساس ارسال بی‌سیم تصویر ویدیویی - صفحه:166-175

  tick  بررسی فنی و اقتصادی روش های برداشت برنج در منطقه شیروان چرداول - صفحه:378-386

  tick  تاثیر مخلوط های سوخت بیواتانول و دیزل بر روی ارتعاش موتور دیزل - صفحه:236-243

  tick  تحلیل بسامدی طیف باند یک سوم اکتاو تراز فشار صدا در کمباین‏ غلات - صفحه:154-165

  tick  تحلیل مهم‌ترین عوامل مدیریتی اثرگذار بر بازده انرژی کل ترکیب تراکتور– ‌خاک‌ورز از طریق پایش لحظه‌ای پارامترهای عملکرد - صفحه:214-225

  tick  تخمین عملکرد چغندرقند براساس پوشش سایه انداز گیاه با استفاده از الگوهای پردازش تصویر - صفحه:275-284

  tick  تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره‌ای +Etm (مطالعه موردی: مزرعه نمونه آستان قدس رضوی) - صفحه:244-254

  tick  توسعه سازوکار اندازه گیری نیروها و گشتاور بازگرداننده وارد بر چرخ های هادی یک وسیله نقلیه چهارچرخ - صفحه:141-153

  tick  توسعه یک سامانه مزرعه ای پایش عملکرد کمّی و تعیین برخی از خصوصیات کیفیت تغذیه ای محصول یونجه با استفاده از انرژی برشی و فشردگی محصول - صفحه:184-193

  tick  تولید نفت زیستی از پیرولیز سریع بقایای ذرت و چوب اکالیپتوس در رآکتور بستر سیال - صفحه:226-235

  tick  طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه مغزکن پسته وحشی - صفحه:133-140

  tick  طراحی، ساخت و ارزیابی شبه مزرعه ای یک نمونه سله شکن – وجین کن چغندرقند مجهز به حسگر مادون قرمز - صفحه:194-205

  tick  کیفیت سنجی میوه گلابی رقم شاه میوه به صورت غیرمخرب با استفاده از امواج فراصوتی - صفحه:324-334

  tick  مطالعه تغییر در خواص ریولوژی بافت سیب‌زمینی در طول انبارداری با استفاده از آزمون خزش - صفحه:305-313

  tick  مقایسه چهار روش مکان یابی در کشاورزی به کمک سامانه موقعیت یاب جهانی و واحد اندازه‌گیری ماند - صفحه:285-295

  tick  پایش خاک‌ورزی حفاظتی و شدت خاک‌ورزی با استفاده از تصاویر زمینی و ماهواره‌ای - صفحه:255-265

  tick  پتانسیل‌سنجی امکان استفاده از انرژی باد برای پمپ‌های کشاورزی برقی در منطقه‌ی بروجرد - صفحه:368-377

  tick  پیش بینی میزان خردشدگی خاک طی عملیات خاک‌ورزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی (Anfis) - صفحه:387-398

  tick  پیش‌بینی عمر اقتصادی کمباین براساس مدل هزینه‌های تعمیر و نگهداری - صفحه:360-367
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved