>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:24


  tick  اثر میدان مغناطیسی بر اندام زایی مستقیم ریزنمونه بنفشه آفریقایی (Saintpaulia Ionantha) در محیط فاقد و دارای تنظیم کننده های رشد - صفحه:103-111

  tick  اثر وانادیل سولفات بر میزان مصرف محیط کشت توسط سلول های مرزه خوزستانی و بیوسنتز رزمارینیک اسید - صفحه:186-191

  tick  ارزیابی تجزیه علیت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در برنج (Oryza Sativa L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی - صفحه:30-39

  tick  ارزیابی روابط بین صفات مرتبط با توزیع مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل - صفحه:10-21

  tick  ارزیابی کارایی نشانگر مولکولی Scot در بررسی تنوع ژنتیکی توده های گیاه دارویی رازیانه (Fueniculum Vulgare) - صفحه:95-102

  tick  ارزیابی ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط آبیاری و تنش خشکی - صفحه:119-136

  tick  بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ های جو با استفاده از تجزیه اثر اصلی افزایشی و اثر متقابل ضرب پذیر (Ammi) - صفحه:144-151

  tick  بررسی تحمل به تنش شوری در چهار هیبرید ذرت (Zea Mays L.) در مرحله گیاهچه ای - صفحه:79-86

  tick  بررسی تحمل به شوری در برخی ارقام کلزا با استفاده از صفات مورفوفیزیولوژیک و نشانگرهای Issr - صفحه:166-178

  tick  بررسی ترکیب پذیری لاین های اصلاح‌شده چغندرقند برای صفات کمی و کیفی و تحمل به بیماری ریزومانیا - صفحه:112-118

  tick  بررسی تغییرات الگوی پروتئوم برگ کلزا تلقیح شده با باکتری Pseudomonas Florescence Fy32 تحت تنش شوری - صفحه:40-49

  tick  بررسی تنوع کاریوتیپی پنج رقم سیر با استفاده از تجزیه به عامل ها - صفحه:137-143

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن های Festuca Arundinacea با استفاده از نشانگر مولکولی Issr - صفحه:87-94

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت پذیری و پیشرفت ژنتیکی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه در ژنوتیپ های مختلف نخود (Cicer Arietinum) - صفحه:61-68

  tick  بررﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد میوه و اﺟﺰای آن در ارﻗﺎم مختلف گوجه فرنگی (Lycopersicon Esculentum Mill.) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی آﻣﺎری ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه - صفحه:22-29

  tick  تجزیه ترانسکریپتوم نخود بومی ایرانی در واکنش به تنش خشکی - صفحه:1-9

  tick  تحلیل همبستگی و تجزیه علیت در نسل F2 حاصل از تلاقی ارقام برنج طارم جلودار و 229r - صفحه:152-157

  tick  تفکیک فاکتورهای بیماری زایی در پنج نژاد پر آزار زنگ زرد گندم (Puccinia Striiformis F.Sp. Tritici) و شناسایی منابع مقاومت نسبت به آنها - صفحه:50-60

  tick  تولید جوانه های نابجا از کشت بافت ریزنمونه ی دمبرگ چغندر قند در روش باززایی مستقیم - صفحه:179-185

  tick  جداسازی و بررسی بیان ایزوفرم فتوسنتزی ژن فسفوانول پیروات کربوکسیلاز در گیاه شورزیست آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری - صفحه:69-78

  tick  مکان یابی ژن‌های کنترل کننده صفات کمی (Qtls) پیوسته با خصوصیات راتون‌زایی در برنج - صفحه:158-165
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved