>
Fa   |   Ar   |   En
   جداسازی و بررسی بیان ایزوفرم فتوسنتزی ژن فسفوانول پیروات کربوکسیلاز در گیاه شورزیست آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری  
   
نویسنده یونسی ملردی الهام ,نعمت زاده قربانعلی ,شکری احسان
منبع پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي - 1396 - دوره : 9 - شماره : 24 - صفحه:69 -78
چکیده    با توجه به این که کشاورزی دنیا با دو معضل گرم شدن زمین و شوری خاک روبرو است، بررسی مولکولی گیاهان مقاوم به شوری و گرما کمک زیادی به درک مکانیسم مقاومت و انتقال آن به گیاهان زراعی می کند. آنزیم فسفوانول پیروات کربوکسیلاز (pepc) واکنش برگشت ناپذیز فسفو انول پیروات را در حضور یون بی کربنات به منظور تولید اگزالو استات در گونه هایی کاتالیز می کند که در آنها کربو کسیلاسیون اولیه co2 مزوفیلی در طول فتوسنتز c4و متابولیسم اسید کراسولاسه انجام می شود. در پژوهش حاضر بخشی از توالی کد شونده (cds) ژن pepc در گیاه شورزیست چمن شور ساحلی یا برت با نام علمی آلوروپوس لیتورالیس با طول 678 جفت باز جداسازی و با شماره دسترسی kp122945 (ec:4.1.1.31) در بانک ژن ncbi ثبت شد، سپس الگوی تمایل کدونی و آنالیز کمی بیان آن در غلظت های شاهد (0) و 600 میلی مولار نمک کلرید سدیم (nacl) با استفاده از روش real-time pcr مطالعه شد. نتایج نشان دادند که قطعه جداسازی شده بیشترین همولوژی در سطح پروتئین را با گونه های eragrostis minor و japonica zoysia دارد. همچنین شاخص تمایل کدنی (cai) آن 0/82 برآورد گردید. بررسی کمی بیان ژن تحت تنش 600 میلی مولار نمک نشان داد که سطح رونوشت ژن pepc در پاسخ به شرایط تنش، حدود 3 برابر (نسبت به شاهد) افزایش یافته است. بنابراین افزایش بیان ژن فتوسنتزی pepc به عنوان یکی از مکانیسم های ایجاد مقاومت به تنش شوری در گیاه آلوروپوس لیتورالیس پیشنهاد می شود.
کلیدواژه آلوروپوس لیتورالیس، فسفوانول پیروات کربوکسیلاز، تنش شوری، بیان ژن، تمایل کدنی
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی تبرستان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی تبرستان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی تبرستان, ایران
پست الکترونیکی e.shokri62@gmail.com
 
   Isolation and Gene Expression Investigation in Photosynthetic Isoform of Phosphoenolpyruvate Carboxylase Gene in Halophytic Grass Aeluropus Littoralis under Salinity Stress  
   
Authors Shokri Ehsan ,Younesi-Melerdi Elham ,Nematzadeh Ghorban Ali
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved