>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن های Festuca Arundinacea با استفاده از نشانگر مولکولی Issr  
   
نویسنده رحمتی هوشنگ ,فرشادفر محسن ,شیروانی هومن
منبع پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي - 1396 - دوره : 9 - شماره : 24 - صفحه:87 -94
چکیده    جنس فستوکا یکی از مهم ترین گیاهان علوفه ای است که در اقلیم های مختلف رشد می کند. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی تعداد 18 نمونه از گیاه festuka arundinacea در دانشگاه پیام نور کرمانشاه مورد آزمایش قرار گرفت. تعداد 12 آغازگر issr برای بررسی میزان تنوع استفاده شد. تنوع ژنتیکی مطلوبی بر اساس نشانگر issr در بین ژنوتیپ ها مشاهده شد. در کل 87 باند تشکیل شد و 77 باند دارای چند شکلی بودند. میانگین درصد چند شکلی در بین اکسشن های مطالعه شده برابر 89/05 محاسبه گردید. بیشترین درصد چند شکلی به آغازگرهای is6، is9، is11، is12 و is16 (100 درصد) اختصاص داشت. میانگین pic و میانگینmi در آغازگرهای بررسی شده به ترتیب 0/33 و 2/2 بود. بیشترین میزان mi مربوط به آغازگرهای is10، is2، is6 و is12 بود. در مجموع با توجه به نتایج بدست آمده بر اساس شاخص های محاسبه شده آغازگرهای is10 و is6 بیشترین چندشکلی را در بین ژنوتیپ ها نشان دادند. بیشترین و کمترین تشابه به ترتیب مربوط به اکسشن های 16 (کامیاران) و 17 (ایرلند) و اکسشن های یک (بانه) و 12 (بروجن) بود. با توجه به نتایج حاصل از رسم دندروگرام اکسشن ها در چهار گروه قرار گرفتند که با نتایج حاصل از تجزیه به مختصات اصلی مطابقت داشت که بیشترین فاصله ژنتیکی بین گروه های یک و سه محاسبه گردید. در ضمن این گروه بندی بر اساس تجزیه واریانس مولکولی نیز تایید شد.
کلیدواژه فستوکا، تنوع ژنتیکی، نشانگر Issr
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه کشاورزی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه کشاورزی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه کشاورزی, ایران
 
   Study of Genetic Diversity of Festuca Arundinacea Based on ISSR Molecular Markers  
   
Authors Shirvani Hooman ,Rahmati Hoshang ,Farshadfar Mohsen
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved