>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:32


  tick  ارزیابی اکوتیپ‌های گاودانه از نظر تحمل به خشکی در شرایط آب و هوایی رفسنجان - صفحه:144-153

  tick  ارزیابی تحمل به خشکی برخی از ژنوتیپ‌های سویا - صفحه:100-115

  tick  ارزیابی تحمل به شوری کلرید سدیم و گروه بندی ژنوتیپ های کلزای بهاره (.Brassica Napus L) - صفحه:154-162

  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی و تفکیک متجاوز عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های F6 حاصل از تلاقی Ko37×Can1066 بزرک (Linum Usitatissimum L.) - صفحه:175-183

  tick  ارزیابی عملکرد دانه، صفات زراعی و شاخص‌های تحمل به خشکی در تعدادی از ارقام گندم نان - صفحه:11-21

  tick  ارزیابی مقاومت به کرم ساقه خوار نواری در لاین های امید بخش برنج در شرایط مزرعه ای - صفحه:195-206

  tick  ارزیابی مقاومت تعدادی از ژنوتیپ‌های گندم بومی ایران به نماتد سیستی گندم - صفحه:41-48

  tick  ارزیابی میزان تحمل برخی ژنوتیپ‌های لوبیا (Phaseolus Vulgaris L.) به شوری - صفحه:184-194

  tick  استفاده از نشانگرهای آلل اختصاصی در شناسایی آلل های مکان های ژنی Vrn-1 در ژنوتیپ‌های گندم نان - صفحه:133-143

  tick  بررسی اثر کیتوزان بر الگوی بیان برخی از ژن های مرتبط با بیماری زایی در گندم آلوده به بیماری سفیدک پودری - صفحه:124-132

  tick  بررسی تنوع و تخمین سطح برگ در اکوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی نعناع با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی و رگرسیونی تحت شرایط تنش شوری - صفحه:59-73

  tick  بررسی عملکرد و ویژگی‌های زراعی- فیزیولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان در شرایط کشت مستقیم - صفحه:207-217

  tick  تاثیر محلول‌پاشی سلنیوم بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزا در شرایط تنش دمایی آخر فصل - صفحه:74-87

  tick  تجزیه پایداری اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد شکر در هیبریدهای چغندرقند - صفحه:33-40

  tick  تجزیه ژنتیکی پاسخ به تنش کمبود آب برای صفات زراعی در گندم با استفاده از تجزیه میانگین و واریانس نسل‌ها - صفحه:88-99

  tick  تخمین قابلیت ترکیب‌پذیری برخی صفات عملکردی در گوجه فرنگی به روش لاین در تستر - صفحه:22-32

  tick  تعیین دز بهینه و بررسی شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی هیبرید سینگل‌کراس 704 ذرت تحت دزهای مختلف پرتو گاما - صفحه:116-123

  tick  شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با مقاومت به بیماری پاخوره گندم نان (Gaeumannomyces Graminis Var. Tritici) جدایه T-41 - صفحه:49-58

  tick  شناسایی، جداسازی و تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی پیشبر اختصاصی غده گیاهان - صفحه:1-10

  tick  مطالعه واکنش ژنوتیپ های توتون (Nicotiana Tabacum L.) به علف‌ هرز گل‌جالیز (Orobanche Cernua L.) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش - صفحه:163-174
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved