>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:30


  tick  اثر تنش کمبود آب انتهای فصل بر روابطاثر تنش کمبود آب انتهای فصل بر روابط بین صفات فیزیولوژیکی و زراعی گندم بین صفات فیزیولوژیکی و زراعی گندم - صفحه:37-46

  tick  ارزیابی اثرات ژنوتیپ و محیط بر صفات مرفولوژیکی و زراعی در اکوتیپ‌های مختلف سیاهدانه (.Nigella Sativa L) - صفحه:108-117

  tick  ارزیابی تحمل به تنش کم‌آبی در جمعیت‌های رازیانه (Foeniculum Vulgate M.) با استفاده از شاخص‌‌های تحمل به تنش خشکی - صفحه:118-125

  tick  ارزیابی تحمل به شوری برخی از ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica Napus L.) در شرایط نرمال و تنش شوری - صفحه:23-36

  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های گندم در رابطه با زیر واحدهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا - صفحه:126-132

  tick  ارزیابی تنوع ژنوتیپ های عدس برای صفات زراعی با استفاده از آنالیزهای چند متغیره - صفحه:142-151

  tick  ارزیابی عوامل رونویسی در یک مطالعه ترانسکریپتوم در نخود (Cicer Arietinum L.) در شرایط تنش خشکی - صفحه:133-141

  tick  ارزیابی مقدماتی ارقام و لاین‌های خالص وارداتی سویا از نظر برخی خصوصیات زراعی و مقاومت به بیماری فیتوفترایی - صفحه:98-107

  tick  ارزیابی پایداری عملکرد لاین‌های اینبرد آفتابگردان در شرایط تنش شوری - صفحه:1-10

  tick  بررسی اثر تنش خشکی بعد از دوره گلدهی بر خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی و عملکرد برخی از ژنوتیپ‎های زمستانه کلزا (Brassica Napus L.) در شرایط مزرعه - صفحه:88-97

  tick  بررسی بیان ژن نیترات ردوکتاز در ریشه گندم تحت شرایط کود اوره طی مراحل رشد و نمو - صفحه:152-159

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ از نظر زودرسی و عملکرد دانه با استفاده از روش های آماری چند متغیره - صفحه:47-57

  tick  تاثیر تنش خشکی بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و صفات فیزیولوژیکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer Arietinum L.) - صفحه:11-22

  tick  تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و اکسید روی بر زیست مانی کالوس های زرشک بی دانه - صفحه:198-205

  tick  تنوع ژنتیکی صفات زراعی در لاین های اصلاحی پیشرفته برنج (Oryza Sativa) - صفحه:178-187

  tick  تنوع ژنتیکی و روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در نسل های جو حاصل از تلاقی بادیا × کویر با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - صفحه:188-197

  tick  شناسائی Qtlهای موثر در افزایش غلظت و محتوای عنصر روی در دانه جو با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:58-67

  tick  شناسایی صفات موثر بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی - صفحه:68-87

  tick  مکان یابی ژن های کنترل کننده برخی صفات زراعی گندم نان تحت تنش خشکی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:160-167

  tick  گیبز (Gvs) برای مطالعه کنترل ژنتیکی تحمل به تنش کم آبی در گندم - صفحه:168-177
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved