>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان پژوهی   
سال:1391 - دوره:4 - شماره:7


  tick  انگاره زایشی فراگیری زبان (تاملی در ماهیت دستور کانونی و روند بازنمایی آن در زبان کودک) - صفحه:145-177

  tick  بررسی مقایسه ای آهنگ پاره‏گفتار‏های پرسشی در گونه فارسی اصفهانی و گونه فارسی محاوره تهرانی در چهار‏چوب مدل خیزان، افتان و پیوستگی - صفحه:123-143

  tick  تحلیل جُرم زبانیِ «دروغ در نظام قضایی» از‏منظر زبان‏شناسی حقوقی (مطالعه موردی در محاکم قضایی تهران) - صفحه:238-266

  tick  تحلیل فرایندهای واجی فعل در زبان فارسی - صفحه:211-237

  tick  تحلیل نحوی ساخت کنایی بر‏پایه شواهدی از زبان کردی - صفحه:177-210

  tick  تصاویر شعری در نقد ادبی عربی و فارسی با نگاهی به کتاب جدلیه الخفا و التجلی از کمال ابودیب و صور خیال در شعر فارسی محمدرضا شفیعی کدکنی - صفحه:95-121

  tick  لویی- فردینان سِلین یا باز‏نمایی زبان عامیانه - صفحه:1-26

  tick  نقش استعاره در برجسته‏سازی و حاشیه‏رانی ایدیولوژی در روز‏نامه‏های داخلی - صفحه:67-94

  tick  ویژگی‏های ساخت‏واژی، معنایی و نحوی حروف اضافه مرکب در زبان‏های فارسی و روسی - صفحه:49-65

  tick  چگونگی اشتقاق مفاهیم غیر‏مکانی از مفهوم مکانی حرف اضافه «در» در‏حوزه معنا‏شناسی شناختی و بر‏اساس نظریه Lccm - صفحه:27-48
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved