>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش جغرافیایی فضا   
سال:1399 - دوره:10 - شماره:38


  tick  ارزیابی سازگاری شاخص‌های مکان‌یابی ساختمان‌های تجاری بزرگ مقیاس با رویکرد تهدیدات و مخاطرات شهری - صفحه:127-140

  tick  ارزیابی شاخص‌های فضایی-کالبدی در تبیین الگوی پراکنده‌رویی شهری با استفاده از داده‌های سنجش از دور. نمونۀ موردی: شهر کرمان - صفحه:107-126

  tick  بررسی میزان مخاطره چاک جریان در قاعده دلتای سفیدرود - صفحه:59-70

  tick  بررسی و تحلیل عدالت در سلامت شهری محدودۀ. مورد مطالعه: شهر بجنورد - صفحه:173-196

  tick  تاثیر نابرابری‌های اجتماعی در کیفیت فضای سبز. نمونه موردی: شهر کاشان - صفحه:141-156

  tick  تاریخچه نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در پلیوستوسن پایانی - صفحه:23-38

  tick  تببین شاخص‌های محیطی اثرگذار بر سلامت شهری از منظر آلودگی صوتی در شهر قم - صفحه:89-106

  tick  تحلیل تطبیقی آسیب‌پذیری کالبدی بافت مرکز و پیرامون شهر گرگان در برابر زلزله - صفحه:271-284

  tick  تحلیل شبکه گردشگری در‌کانون‌های گردشگری ناحیه اردبیل - صفحه:259-270

  tick  تحلیل فرآیندهای مورفودینامیکی موثر در عمیق‌شدگی آبراهه‌های جلگه جنوب غربی دریای خزر، مطالعه موردی: رودخانه‌های لیسار، کرگانرود و شفارود در استان گیلان - صفحه:39-58

  tick  تحلیل فضایی ‌و ‌زمانی ‌جزایر‌ گرمایی مناطق شهری‌گرگان - صفحه:157-172

  tick  تحلیلی بر تاثیر سطح رضایت از پایداری کالبدی محیطی بر مولفه‌های کیفیت زندگی ساکنان در محلات شهری. نمونه موردی: محلات مرکزی شهر اردبیل - صفحه:197-218

  tick  تعیین عوامل موثر در پتانسیل سیل‌خیزی مناطق همگن هیدرولوژیک. مطالعۀ موردی: حوضه‌های آبخیز سه‌هزار و دوهزار (چشمه‌کیله) تنکابن - صفحه:235-258

  tick  تغییرات مکانی سنجه‌های سیمای سرزمین در پوشش گیاهی جوامع حاشیه متاثر از نوع کاربری اراضی در رودخانه قره‌سو استان اردبیل - صفحه:219-234

  tick  میانجی‌گری تصویر مقصد و تعدیل گری دین‌داری ساکنان در راستای توسعه گردشگری روستایی در شهرستان زبرخان - صفحه:1-22

  tick  نقش مولفه‌های تاب‌آوری شهری در کاهش خسارات ناشی از سیلاب. مطالعۀ موردی: شهر گرگان - صفحه:71-88
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved