>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون باغبانی ایران   
سال:1392 - دوره:14 - شماره:1


  tick  اثر دمای انبار و تیمار کوتاه مدت اتانول بر کیفیت و عمر پس از برداشت گل شاخه بریدنی رقم های ,صورتی، و ,سفید، گلایول - صفحه:15-28

  tick  اثر رژیم های مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر عملکرد، میزان و ترکیب های اسانس نعنا فلفلی (Mentha Piperita) - صفحه:107-124

  tick  اثرهای دمای انبار و مدت زمان نگهداری میوه زیتون برکیفیت روغن در دو رقم ’زرد‘ و ’روغنی‘ - صفحه:93-106

  tick  اثرهای سولفات پتاسیم و سالیسیلیک اسید بر ویژگی‎های فتوسنتزی و کیفیت میوه انار رقم ’ملس یزدی‘ - صفحه:43-58

  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی بین تعدادی از نمونه های کدو خورشتی ایران با استفاده از ویژگی های ریخت شناختی - صفحه:125-136

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی برخی از گونه‌های گل لاله ایران با استفاده از نشانگرمولکولی رپید - صفحه:59-70

  tick  بررسی سیتوژنتیکی برخی از رقم های حساس و مقاوم سیب زمینی به بیماری لکه موجی - صفحه:83-92

  tick  تاثیر تغذیه برگی سولفات روی بر مقاومت به سرمای زمستانه بوته انگور رقم ’بیدانه‌سفید‘ - صفحه:1-14

  tick  تاثیر سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های ریخت شناختی و زیست شیمیایی گیاه انگور تحت تنش گرما در شرایط درون شیشه ای - صفحه:71-82

  tick  تاثیر سولفات روی و نیترات پتاسیم بر رشد، عملکرد و درصد روغن میوه زیتون رقم ’آمیگدالیفولیا‘ - صفحه:92-42
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved