>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم روانشناختی   
سال:1399 - دوره:19 - شماره:88


  tick  اثر فعالیت های هوازی بر افسردگی، احساس تنهایی و تصویر بدنی دانش آموزان نوجوان دختر منطقه 8 شهر تهران - صفحه:495-501

  tick  اثربخشی آموزش برنامه تربیت کودک اندیشمند بر حل‌مسئله و خودکارآمد پنداری والدگری - صفحه:413-420

  tick  اثربخشی آموزش حافظه کاری بر افزایش توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی - صفحه:503-509

  tick  اثربخشی آموزش هوش معنوی بر میزان هوش معنوی، بهزیستی روانشناختی، اضطراب و افسردگی دانشجویان - صفحه:483-493

  tick  اثربخشی بهزیستی درمانگری بر احساس تنهایی و تنظیم شناختی هیجان سالمندان مبتلا به افسردگی غیربالینی - صفحه:511-519

  tick  اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر خودکارآمدپنداری درد و اجتناب تجربه‌ای مادران مبتلا به سندروم روده تحریک‌پذیر - صفحه:439-449

  tick  اثربخشی و پایداری بازآموزی اسنادی در حل تعارض زناشویی و افزایش رضایت زناشویی متقاضیان طلاق - صفحه:475-482

  tick  بررسی تحول چرخش ذهنی دانش آموزان - صفحه:521-528

  tick  بررسی نقش تعدیل کننده ی هوش معنوی در رابطۀ بین ابعاد شخصیتی هگزاکو و تنیدگی تحصیلی دانش‌آموزان - صفحه:451-461

  tick  تدوین برنامه آموزش گروهی ارتقاء معنویت و بررسی پیامدهای روانشناختی آن برای مادران کودکان با ناتوانی هوشی - صفحه:463-473

  tick  جستجوی کیفی در تجارب زیستۀ زوج‌های شاغل از رضایت و تعارضات زناشویی: زوج شاغل ماهر و غیرماهر - صفحه:391-412

  tick  مقایسه اجتناب تجربه‌ای، بهشیاری، نارضایتی از تصویر بدن، اضطراب، افسردگی و استرس در افراد متقاضی جراحی زیبایی و افراد غیر متقاضی - صفحه:421-429

  tick  پیش‌بینی رضایت اززندگی بر اساس طرحواره های ناسازگاری اولیه و سبک زندگی در پرستاران - صفحه:431-437
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved