>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم دامی ایران   
سال:1396 - دوره:48 - شماره:4


  tick  ارزیابی کارایی تکنیک نمونه‌‌گیری تجمعی بوت‌‌استرپ بر صحت روش بهترین پیش‌‌بینی نااُریب خطی ژنومی - صفحه:573-584

  tick  برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی صفت وزن تخم‌مرغ و وزن بدن در نتیجۀ اثر متقابل اجتماعی در یک لاین تجاری جوجۀ گوشتی - صفحه:585-592

  tick  بررسی بروز آبسۀ کبدی در گاوهای شیرده و خشک هلشتاین و تاثیر آن بر برخی فراسنجه‌های خونی و بافت‌شناسی یاخته‌های کبد - صفحه:473-481

  tick  بررسی تاثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی‎شده با آلژینات بر عملکرد، اندام‎های داخلی، آنزیم‎های پاداکسندگی و برخی متابولیت‎های خونی در جوجه‎های گوشتی - صفحه:523-531

  tick  بررسی تاثیر استفاده از مکمل حاوی پپتیدهای کوچک کنجالۀ پنبه‌دانه در جیرۀ برۀ ‌پرواری بر گوارش‌ و تخمیر مواد مغذی در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:549-558

  tick  بررسی تاثیر جیره ای بتائین و تزریق ویتامین 12b در دورۀ انتقال بر الگوی اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیری هلشتاین - صفحه:493-503

  tick  بررسی ظرفیت بافری چند ترکیب بافری رایج در تغذیۀ نشخوارکنندگان با استفاده از روش عیارسنجی اسید و تاثیر آن‌ها بر فراسنجه‌های تولید گاز - صفحه:559-571

  tick  بررسی کارایی تغذیه‌ای نمک‌های کلسیمی پوشش‌دار روغن ماهی در شرایط برون و درون‌تنی - صفحه:505-521

  tick  تاثیر تغذیۀ منابع مختلف اسید چرب بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری هلشتاین دورۀ انتقال - صفحه:603-611

  tick  ردیابی نشانه‌های انتخاب مثبت در نژاد‌های گوسفند ایرانی افشاری و مغانی با استفاده از اطلاعات ژنگانی - صفحه:593-602

  tick  پویش ژنگان کل برای تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در گوسفندان نژاد زندی - صفحه:533-548

  tick  پیش‌بینی قیمت گوشت مرغ در صنعت طیور ایران و مقایسۀ آن با چشم‌انداز جهانی - صفحه:483-492
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved