>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم دامی ایران   
سال:1397 - دوره:49 - شماره:2


  tick  اثر متقابل فضای آخور و اندازۀ ذرات علوفه بر فراسنجه‎های رفتار تغذیه‌ای در گوساله‎های مادۀ هلشتاین در حال رشد - صفحه:285-295

  tick  برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و پدیدگانی نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی - صفحه:213-221

  tick  بررسی جمعیت موثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک‌جوری در گاومیش‌های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه‌های متراکم نشانگری - صفحه:247-255

  tick  بررسی علل و زیان مالی ناشی از حذف زودهنگام در گله‎های هلشتاین استان اصفهان - صفحه:311-320

  tick  بررسی مولکولی ژن‌های ‌مقاومت پادزیستی در جدایه‌های اشریشیا‌کلی در طیور گوشتی شهرستان شهربابک به روش Multiplex Pcr - صفحه:203-211

  tick  تاثیر افزودن روی و مس به جیرۀ میش‌های آبستن در اواخر دورۀ آبستنی بر پروفیل مواد کانی خون و شیر، عملکرد رشد بره‌ها و برخی فراسنجه‌های خونی - صفحه:267-284

  tick  تاثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و شاخص‌های فعالیت کبدی گاوهای شیری هلشتاین در دورۀ انتقال - صفحه:193-201

  tick  تاثیر پرکاری درازمدت تیروئید بر وزن بدن، تولید تخم‌مرغ و ویژگی‌های تولید‌مثلی مرغ‌های مادر - صفحه:171-177

  tick  تعدیل تاثیر تنش القایی با تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه‌های گوشتی - صفحه:223-236

  tick  تعیین جنسیت قناری بر پایۀ ژن Chd مربوط به کروموزوم‌های جنسی با استفاده از پر - صفحه:257-265

  tick  شناسایی نواحی تحت انتخاب مثبت در ژنگان اسب‌های کرد و عرب ایرانی با استفاده از روش مبتنی بر نامتعادلی پیوستگی ژنی - صفحه:321-333

  tick  شناسایی همریخت‌ Rna های بیان شده در ماهیچۀ اسکلتی مرغ بومی و تجاری با روش توالی‌یابی - صفحه:179-191

  tick  مدل‌سازی شبکۀ‌ ژنی و کاوشگری در برخی از بافت‌های گونۀ گاو با استفاده از داده‌های ریزآرایۀ Dna - صفحه:297-310

  tick  مقایسۀ ارزش انرژی‌زایی کنجالۀ سویای بدون فرآوری و کنجالۀ سویای فرآوری‌شده برای مرغ‌های‌ مادر گوشتی، جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخم‌گذار تجاری - صفحه:335-345

  tick  پیش‌بینی مولفه‌های (کو)واریانس ژنتیکی فراسنجه‌های منحنی رشد در یک جمعیت آمیختۀ بلدرچین ژاپنی - صفحه:237-246
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved