>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی کاربردی   
سال:1398 - دوره:13 - شماره:1


  tick  اثربخشی شناخت ‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشانه‌های افسردگی، نشخوار فکری و تنظیم هیجان در زنان باردار - صفحه:119-139

  tick  ارزیابی مولفه‌های موثر بر میزان رضایت دانشجویان دختر از سکونت در خوابگاه‌های دانشگاهی - صفحه:163-179

  tick  الگوی ساختاری رابطه بین الگوهای ارتباط والد-فرزند و طرحواره‌های ناسازگار اولیه با میانجیگری سبک‌های دلبستگی - صفحه:55-76

  tick  الگوی ساختاری روابط بین ذهن آگاهی و بهزیستی روان‌شناختی بر اساس نقش میانجیگر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان دچار سرطان سینه - صفحه:77-98

  tick  الگوی ساختاری سرمایه‌ گذاری روانی مشتری و رضایت ربوده‌ شده: نقش میانجیگر مخاطره ادراکی - صفحه:99-117

  tick  مقایسه اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و درمان پذیرش و تعهد بر افزایش شادکامی معلم‌های زن - صفحه:141-162

  tick  پیش بینی مشکلات رفتاری کودکان بر مبنای سبک‌های والدگری، ابرازگری هیجان، کنترل هیجان و دوسوگرایی در ابراز هیجان مادران - صفحه:7-31

  tick  پیش ‌بینی کیفیت زندگی بر اساس نظام‌های فعال‌سازبازدارنده رفتاری و بیش ‌فعالی بزرگسالی در مردان دچار سوء مصرف مواد - صفحه:33-53
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved