>
Fa   |   Ar   |   En
   افق توسعه آموزش علوم پزشکی   
سال:1401 - دوره:13 - شماره:3


  tick  ارتقاء فرآیندهای آموزش پزشکی در بستر ارائه ی خدمات سرپایی: شواهدی از یک بیمارستان بزرگ آموزشی - صفحه:44-53

  tick  بررسی علل رد مقالات در مجلات دانشگاه علوم پزشکی مشهد - صفحه:54-61

  tick  تبیین تجربه زیسته دانشجویان دندانپزشکی یزد از تحصیل در دوران همه‌گیری کووید 19 - صفحه:76-84

  tick  تبیین راهکارهای عملی به منظور ارتقاء سطح پروفشنالیسم دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - صفحه:62-75

  tick  ضرورت اصلاح کوریکولوم آموزشی رشته‌های علوم پزشکی با توجه به ﺷﻴﻮع کرونا ویروس (Covid -19) - صفحه:85-95

  tick  طراحی و ارزیابی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه ارتقاء عملکرد اعضای هیئت علمی بر اساس ارزیابی توانمندی شناختی - صفحه:19-31

  tick  طراحی و روانسنجی پرسشنامه شناسایی چالش‌های آموزش مجازی در همه‌گیری کووید-19 - صفحه:32-43

  tick  کیفیت آموزش در هر یک از بخش های بالینی دانشکده دندانپزشکی رشت از دیدگاه دانشجویان سال های پنجم و ششم - صفحه:6-17

  tick  نقدی بر برداشت های اشتباه از واژه دانشجو محوری - صفحه:1-5
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved