>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی کاربردی پیشرفته   
سال:1400 - دوره:11 - شماره:4


  tick  ارزیابی تاثیر شکنندگی سنگ‌ها بر قابلیت حفاری آن‌ها - صفحه:671-689

  tick  ارزیابی عملکرد عملیات اسیدکاری ماتریسی در یک مخزن گاز میعانی کربناته چندلایه با استفاده از تلفیق نتایج تحلیل چاه‌آزمایی و تفسیر نمودار نگار تولید - صفحه:838-855

  tick  ارزیابی مخاطرات زیست محیطی ناحیه تسوج براساس روش تصمیم گیری چند متغیره - صفحه:856-876

  tick  ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سازند پابده در شمال باختری کرمانشاه با استفاده از پیرولیز راک – ایول 6 - صفحه:942-954

  tick  بایوزوناسیون فرامینیفرها و الیگوستژینیدهای آلبین پسین - تورونین میانی در یال جنوبی تاقدیس خامی (شرق زون ایذه) - صفحه:877-902

  tick  بررسی رفتار عناصر نادر خاکی و کمیاب در کانسار مس پورفیری سرکوه، کرمان، ایران - صفحه:690-709

  tick  بهبود ارزیابی پتروفیزیکی مخزن آسماری با استفاده از روش توموگرافی میان‌چاهی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران - صفحه:825-837

  tick  بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی در شناسایی خطر لرزه ای، مطالعه موردی: استان خوزستان - صفحه:925-941

  tick  تجزیه و تحلیل واحدهای جریانی هیدرولیکی مخزن سروک با استفاده از داده‌های مغزه و لاگ‌های پتروفیزیکی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران - صفحه:789-803

  tick  تحلیل ناپیوستگی‌ها در مجموعه معدنی سنگ ساختمانی لاشتر (جنوب اصفهان) و اهمیت آن در بهینه‌سازی استخراج - صفحه:647-670

  tick  تعیین زایش و ماهیت سیال کانه‌دار در معدن طلا سنجده، ایران مرکزی با استفاده از مطالعات ریزدماسنجی سیالات درگیر - صفحه:753-769

  tick  تعیین منشاء اورانیوم و ارزیابی ریسک سلامت آن در آبخوان تهلاب، منطقه زمین گرمایی تفتان- جنوب شرق ایران - صفحه:740-752

  tick  تعیین منشاء شوری، دما و سولفید هیدروژن بزرگ ترین چشمه گوگردی ایران، چشمه گوگردی و آبگرم چنگوله، غرب استان ایلام - صفحه:770-788

  tick  شبیه‌سازی و بهینه‌سازی چند‌منظوره تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی بر اساس مکانیسم توسعه پاک و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای - صفحه:903-924

  tick  مطالعه زمین‌شناسی مهندسی و تحلیل پایداری دامنه سنگی آهک کارستی خرم‌آباد در محل آبشار مصنوعی - صفحه:804-824

  tick  منشاءیابی رسوبات ناشی از هوازدگی سنگ‌های آذرین، رسوبی و دگرگونی با استفاده از رفتارژئوشیمیایی برخی ازعناصر‌فلزی ‌پایه ‌و کمیاب - صفحه:710-722

  tick  پیش‌بینی مناطق مستعد تغذیه آبهای زیرزمینی بر اساس مدل حداکثر آنتروپی - صفحه:723-739
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved