>
Fa   |   Ar   |   En
   جامعه شناسی اقتصادی و توسعه   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:2


  tick  ارائه مدل ساختاری شهروندی زیست‌محیطی بر مبنای شهریت و سرمایه فرهنگی در بین شهروندان تبریز - صفحه:65-89

  tick  بررسی رابطه سرمایه اقتصادی با سازه مدارا در بین شهروندان شهر مشهد - صفحه:27-64

  tick  بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر برتخریب محیط زیست (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران) - صفحه:259-278

  tick  بررسی عوامل موثر بر رفتارهای زیست‌محیطی در ایران (فراتحلیلی از تحقیقات موجود) - صفحه:183-203

  tick  بررسی منحنی کوزنتس شادی و محاسبه شاخص شادی در استان های ایران - صفحه:133-157

  tick  بررسی وضعیت شاخص های توسعه اجتماعی در استان مرکزی - صفحه:227-258

  tick  بورس، آرزوهای محاق؛ یک پژوهش کیفی انتقادی - صفحه:279-302

  tick  تبیین و طراحی مدل اجتماعی توسعه کسب و کار در بنگاه های اقتصادی: رویکرد داده بنیاد (مورد مطالعه: سازمان هلدینگ اتکا) - صفحه:1-26

  tick  تحلیل جامعه شناختی عوامل اجتماعی، فرهنگی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در منطقه تبریز و جلفا - صفحه:111-132

  tick  تحلیلی دیگر از رفتار زیست‌محیطی زنان: ورود مفهوم نابرابری جنسیتی - صفحه:91-110

  tick  مطالعه ارتباط بین مولفه‌های تحول در باورها و رفتارها‌ی توسعه‌ای و بیگانگی اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده‌های حقوق و علوم اجتماعی و کشاورزی دانشگاه تبریز) - صفحه:159-181

  tick  پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارگران بر اساس حمایت اجتماعی و تعارض کار- خانواده (مورد مطالعه: کارگران شاغل در شهرک صنعتی ساری) - صفحه:205-226
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved