>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم سبزی ها   
سال:1400 - دوره:5 - شماره:9


  tick  آنالیز مولکولی رنگ پوشش بذر و بررسی میزان آنتوسیانین در برخی ارقام لوبیا - صفحه:157-176

  tick  اثر سطوح مختلف شوری، نیتروژن و رقابت علف‌هرز Torilis Arvensis بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد برگ گشنیز (Coriandrum Sativum) - صفحه:57-70

  tick  اثر کائولین بر تحمل به تنش خشکی و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گیاه فلفل دلمه‌ای (Capsicum Annuum L.) - صفحه:71-85

  tick  اثر کاربرد سطوح مختلف آهن و آرد سویا بر عملکرد و کیفیت قارچ دکمه‌ای (Agaricus Bisporus)تحت تلقیح با باکتری Pseudomonas Putida - صفحه:19-38

  tick  اثر کود زیستی میکوریز بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد اقتصادی کاهو (Lactuca Sativa) در شرایط تنش خشکی - صفحه:177-195

  tick  اثرات کاربرد هورمون‌های گیاهی بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک نخودفرنگی تحت آبیاری تکمیلی - صفحه:197-213

  tick  ارزیابی اثر تغییر فاصله کاشت روی ردیف بر رشد و عملکرد ارقام متفاوت خیار گلخانه‌ای (Cucumis Sativus L.) - صفحه:87-104

  tick  ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد در لاین‏های پیشرفته بادمجان‏های قلمی کشور - صفحه:141-155

  tick  بررسی اثر ملاتونین بر خصوصیات رشد، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه استویا تحت شرایط تنش شوری - صفحه:1-17

  tick  بهبود رشد جنین‌های رویشی مارچوبه اکتاپلوئید در شرایط اسمزی - صفحه:39-55

  tick  تاثیر سطوح آبیاری و تاریخ کاشت بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد مرزه تابستانه (Satureja Hortensis) - صفحه:105-122

  tick  تاثیر کود نانو کلات آهن بر عملکرد کمی و کیفی بامیه (Abelmoschus Esculentus L.) در شرایط تنش خشکی - صفحه:123-139
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved