>
Fa   |   Ar   |   En
   بهبود رشد جنین‌های رویشی مارچوبه اکتاپلوئید در شرایط اسمزی  
   
نویسنده لطفی عقیله ,حمیداوغلی یوسف ,موسوی زاده جواد
منبع علوم سبزي ها - 1400 - دوره : 5 - شماره : 9 - صفحه:39 -55
چکیده    جنین‏زایی رویشی، روشی است که در آن ساختارهای دوقطبی، از سلول بدنی ایجاد می‏شود. در طی فرآیند تمایز سلول، ریز‏نمونه به محرک‌های درون‌زا پاسخ می‌دهد و در نتیجه، برنامه سلول را جهت می‏دهد. در این پژوهش بررسی تاثیر شرایط اسمزی بر تعداد جنین، سرعت رشد نسبی جنین، رنگیزه‌های فتوسنتزی و پرولین جنین‏های رویشی مارچوبه (asparagus officinalis l.) اکتاپلوئید مورد بررسی قرار گرفته است. برای القای جنین رویشی از محیط کشت مایع b5 حاوی دو میلی‏گرم بر لیتر 2,4d استفاده شد و در ادامه از ساکارز با دو غلظت 40 و 60 گرم در لیتر، پلی‏اتیلن‏گلایکول (peg) با سه غلظت 15، 30 و 60 گرم در لیتر، پنج و 10 میکرومولار آبسیزیک‏اسید و برای اعمال تنش اسمزی چهار و شش دسی‌زیمنس بر متر شوری با کاربرد نمک  کلرید سدیم بر جنین‏های رویشی مارچوبه استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده، بیشترین تعداد جنین کروی (3.16 عدد) با کاربرد 60 گرم peg به‌دست آمد که با تیمار شش دسی‌زیمنس کلرید ‏سدیم (2.16 عدد) تفاوت معنی‏داری نداشت. بالاترین تعداد جنین دوقطبی (13.16 عدد) مربوط به تیمار شش دسی‌زیمنس کلرید ‏سدیم بود. بعد از آن 60 گرم peg با 6.16 عدد بیشترین تعداد جنین دوقطبی را نشان داد. بالاترین سرعت رشد نسبی جنین در تیمارهای 15 گرم peg (11.37 میلی‌گرم در روز) و چهار دسی‌زیمنس کلرید‏ سدیم (11.23 میلی‌گرم در روز) مشاهده شد. کمترین سرعت رشد نسبی جنین در 10 میکرومولار آبسیزیک‌‏اسید (3.47 میلی‌‌گرم در روز) ثبت شد. در تیمارهای 60 گرم peg و 10 میکرومولار آبسزیک‏اسید با 0.180 و 0.019 میلی‌گرم بر وزن ‏تر به‌ترتیب بیشترین و کمترین میزان کلروفیل کل ثبت شد. بیشترین مقدار کاروتنوئید (0.054 و 0.047 میلی‏گرم بر وزن‏ تر) مربوط به تیمارهای 60 گرم peg و 40 گرم ساکارز بود. بیشترین مقدار آنتوسیانین (0.184 میلی‏گرم بر وزن‏ تر) در 10 میکرومولار آبسزیک‏اسید و بیشترین میزان پرولین (67.66 میکرومول بر گرم وزن‏ تر) در پنج میکرومولار آبسزیک‏اسید به‌دست آمد. در نهایت شوری شش دسی‏زیمنس بر متر، 60 گرم peg و پنج میکرومولار آبسزیک‏اسید با کمترین اثر تنش‏زا در مقایسه با ساکارز، بیشترین تاثیر را در رشد و بهبود تکامل جنین‏های رویشی مارچوبه داشته است که در مراحل تولید کلون در مارچوبه قابل‌توصیه می‌باشد.
کلیدواژه آنتوسیانین، رنگیزه‌های فتوسنتزی، مارچوبه اکتاپلوئید، مواد اسمزی
آدرس دانشگاه گیلان, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده کشاورزی, گروه علوم باغبانی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه علوم باغبانی, ایران
پست الکترونیکی mousavizadeh@gau.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved