>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های بین رشته ای ادبی   
سال:1400 - دوره:3 - شماره:5


  tick  بررسی تطبیقی نقش گرگ در اسطوره‌های ملل و اسطوره‌های ایرانی - صفحه:31-78

  tick  بررسی نقش قاعدۀ«کم کوشی زبانی» در شکل‌گیری زبان محاوره‌ی مجموعهٔ یکی بود و یکی نبود - صفحه:274-296

  tick  بررسی و تحلیل مشخصه‌های پوپولیسم در داستان «قلعۀ حیوانات»؛ اثر جورج اورول - صفحه:162-190

  tick  تحلیل انتقادی سفرنامه بیابان و کشتزار اثر گرترود بل بر اساس نظریه‌ی شرق‌شناسی ادوارد سعید - صفحه:297-314

  tick  تحلیل چهار ترجمه انگلیسی از گزیده اشعار بوستان سعدی با استفاده از نظریه کتفورد - صفحه:191-214

  tick  خوانش تاملی «پیر چنگی» در زمان و حکایت پل ریکور - صفحه:215-241

  tick  روابط بینامتنی اشعار بحتری با تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی - صفحه:79-108

  tick  سبک زنانه در متون لالایی - صفحه:132-161

  tick  نقش فاعلی شاعردر آفرینش شعر براساس بازخوانیهای متفاوت ازنظریه فلسفی -هنری میمسیس - صفحه:315-339

  tick  نگرش مولانا به ناهنجاری‌های جنسی و هویت‌های دیگرگونۀ جنسی در مثنوی - صفحه:1-30

  tick  واکاوی تیپ شخصیتی قهرمان رمانساق البامبو براساس تئوری آنیاگرام (از منظر تیپ‌شناسی، سطوح سلامت و تیپ ثانویه) - صفحه:109-131

  tick  واکاوی شخصیت «طوبا» در رمان طوبا و معنای شب بر مبنای «مثلث کارپمن» - صفحه:242-273
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved