>
Fa   |   Ar   |   En
   حرکت   
سال:1381 - دوره: - شماره:11


  tick  اولویت بندی بعضی از ویژگیهای مربیان از دیدگاه مربیان و کشتی گیران سطح ملی کشور - صفحه:119-131

  tick  بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی و بی هوازی بر برخی عوامل خطرساز قلبی - عروقی دانشجویان مرد دانشگاه شهید چمران اهواز - صفحه:5-21

  tick  بررسی تاثیر یک فعالیت هوازی زیربیشینه بر میزان تغییرات آهن، فریتین و Tibc بیماران تالاسمی ماژور - صفحه:107-117

  tick  بررسی علل عدم شرکت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در فعالیت های ورزشی فوق برنامه - صفحه:23-31

  tick  بررسی و مقایسه تاثیر برنامه تمرینی Prt بر روی استرس و عوامل آمادگی جسمی و حرکتی دانشجویان - صفحه:33-49

  tick  تحلیل اثربخشی سبک های مدیریتی و ارتباط آن با عوامل بیوگرافی مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های ایران - صفحه:73-87

  tick  سازش های ساختاری و عملکردی قلب ورزشکاران (فوتبالیست ها) - صفحه:133-146

  tick  مقایسه آثار دو نوع برنامه وزنه تمرینی تناوبی ویژه با بازیافت های کوتاه مدت و بلند مدت بر برخی از عملکردهای عضلانی در دوقلوهای همسان - صفحه:51-72

  tick  مقایسه اثر دو نوع برنامه ویژه تمرینی روی شاخص های اسپیرومتری و تحمل فعالیت در مصدومین ریوی گازهای شیمیایی جنگی استان خوزستان - صفحه:89-105
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved