>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم مراقبتی نظامی   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:4


  tick  اثر قدرت و نقش تعدیل‌کنندگی پرخاشگری بر همدلی در نمونه منتخب نظامی کارکنان وظیفه - صفحه:305-313

  tick  بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران با تعهد حرفه‌ای و حساسیت اخلاقی پزشکان در یک بیمارستان‌ نظامی - صفحه:295-304

  tick  بررسی عملکرد شناختی بینایی-فضایی و توجه در خلبانان ارتش جمهوری اسلامی ایران - صفحه:276-286

  tick  بررسی عوامل مرتبط با رضایت شغلی پرسنل بیمارستان های منتخب نظامی: یک مطالعه توصیفی- مقطعی - صفحه:287-294

  tick  بررسی میزان انگیزش و رضایت شغلی کارکنان بیمارستان‌های سنندج - صفحه:314-323

  tick  مقایسه تاثیر آموزش به دو روش سخنرانی و چند‌ رسانه‌ای بر میزان دانش، نگرش و عملکرد پرستاران اورژانس در زمینه بکارگیری یک مدل ارتباطی در ثبت و گزارش نویسی پرستاری در بیمارستان‌های منتخب نظامی - صفحه:257-266

  tick  نقش خودشفقتی و نیرومندی ایگو در اختلال استرس تروماتیک ثانویه همسران جانبازان جنگ - صفحه:267-275

  tick  پیش بینی ولع غذا براساس حیطه های ناسازگار شخصیت با نقش میانجی راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان - صفحه:324-326
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved