>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش و سلامت جامعه   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:2


  tick  اثر قدردانی بر سلامت روان با نقش واسطه‌ای عاطفه مثبت و منفی - صفحه:87-93

  tick  اثر مشاوره فردی بر میزان مشارکت مادران باردار در تصمیم‌گیری بر روند درمان: کارآزمایی بالینی - صفحه:119-125

  tick  تاثیر مداخله آموزشی بر مهارت‌های ارتباطی و خودکارآمدی بهورزان - صفحه:71-77

  tick  تاثیر مصاحبه انگیزشی بر پرفشاری خون، خودمراقبتی و کیفیت زندگی سالمندان روستایی: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی - صفحه:95-101

  tick  عوامل مرتبط با میزان استفاده از خدمات بهداشتی در بین زنان یائسه شهر مشهد بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده: نقش زمینه‌ای سواد سلامت - صفحه:111-117

  tick  میزان استفاده شهروندان تهرانی از اطلاعات سلامت رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی مجازی: یک مطالعه جمعیتی - صفحه:103-109

  tick  نقش میانجی گری رفتارهای ارتقادهنده سلامت در رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان نوجوانان - صفحه:63-69

  tick  پیشگویی‌کننده‌های مصرف مکمل آهن در دختران دبیرستانی: کاربردی از الگوی ارتقای سلامت - صفحه:79-85
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved