>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر مصاحبه انگیزشی بر پرفشاری خون، خودمراقبتی و کیفیت زندگی سالمندان روستایی: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی  
   
نویسنده محمدیان هاشم ,بازرگانی اسما ,لطیفی محمود ,مراد قلی اصغر
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1398 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:95 -101
چکیده    اهداف: پرفشاری خون به عنوان قاتل خاموش می تواند سلامت سالمندان را به مخاطره بیندازد. این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر مصاحبه انگیزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر پرفشاری خون، خودمراقبتی و کیفیت زندگی سالمندان روستایی انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی بدون گروه شاهد در سال 1396، تعداد 120 سالمند روستایی بالای 60 سال تحت پوشش خانه های بهداشت شهرستان رامهرمز به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. سالمندان طی یک ماه هر هفته 2 جلسه به مدت 45-30 دقیقه در کلاس های آموزشی مصاحبه انگیزشی شرکت کردند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های حمایت اجتماعی، موانع درک شده، خودکارآمدی، خودمراقبتی و کیفیت زندگی، قبل و 2 ماه بعد از مداخله آموزشی جمع آوری شدند و توسط نرم افزارهای آماری lisrel 8.5 و spss 22 با استفاده از آزمون آماری ویلکاکسون، آزمون pearsonfillon z و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: بعد از مداخله آموزشی، میانگین فشار خون سیستولیک دیاستولیک و میانگین نمرات حمایت اجتماعی، موانع درک شده، خودکارآمدی، خودمراقبتی و کیفیت زندگی به صورت معنی داری بهبود یافت (p<0.001). همچنین میزان تبیین واریانس خودمراقبتی و کیفیت زندگی بعد از مداخله آموزشی به ترتیب از 13% و 8% به 40% و 31% افزایش یافت. نتیجه گیری: مصاحبه انگیزشی می تواند با اصلاح باورهای ذهنی سالمندان موجب تبیین بهتر مدل اعتقاد بهداشتی در خودمراقبتی و کیفیت زندگی شود.
کلیدواژه مصاحبه انگیزشی، خودمراقبتی، پرفشاری خون، کیفیت زندگی، سالمندان
آدرس داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم پزشکی جندی‌شاپور اهواز, داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ،ﻣﺮﻛﺰ تحقیقات ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎعی موثر ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ, ﮔﺮوه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت, ایران, داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم پزشکی جندی‌شاپور اهواز, داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ،ﻣﺮﻛﺰ تحقیقات ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎعی موثر ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ, ﮔﺮوه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت, ایران, داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ جندی‌شاپور اهواز, داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ, ﮔﺮوه آمار و اپیدمیولوژی, ایران, داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم پزشکی جندی‌شاپور اهواز, داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ, ﮔﺮوه آمار و اپیدمیولوژی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved