>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش میانجی گری رفتارهای ارتقادهنده سلامت در رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان نوجوانان  
   
نویسنده مجیدی یایچی نفیسه ,حسن زاده رمضان ,فرامرزی محبوبه ,همایونی علیرضا
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1398 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:63 -69
چکیده    اهداف: نقش خودکارآمدی در گستره زندگی افراد به عنوان عامل مهمی در بروز و نگهداری نشانه های مرضی و رفتارهای ارتقادهنده سلامت مشخص شده است. بنابراین نظر به این که امروزه سلامت روان در تحول شخصیت، دارای نقشی بنیادی است، این پژوهش با هدف مدل یابی رابطه بین خودکارآمدی و سلامت روان با میانجی گری رفتارهای ارتقادهنده سلامت در دانش آموزان انجام شد.ابزار و روش ها: در این پژوهش توصیفی همبستگی، 260 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر ساری در سال تحصیلی 97-1396 به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه خودکارآمدی شرر، مقیاس سلامت روان و پرسش نامه رفتارهای ارتقادهنده سلامت پندر بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و روش مدل یابی معادلات رگرسیونی ساختاری به کمک نرم افزار های spss 24 و amos 23 انجام گرفت. یافته ها: بین تمام متغیرهای پژوهش همبستگی معنی دار وجود داشت (p<0/01). با توجه به مقادیر به دست آمده شاخص های نیکویی برازش، مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار بود. مسیرهای خودکارآمدی و رفتارهای ارتقادهنده سلامت اثر مستقیم و معنی داری بر سلامت روانی داشتند. همچنین خودکارآمدی با میانجی گری رفتارهای ارتقادهنده سلامت اثر غیرمستقیمی بر سلامت روانی نشان داد (p<0/05). براساس مدل نهایی، خودکارآمدی با میانجی گری رفتارهای ارتقادهنده سلامت بر سلامت روانی اثر غیرمستقیم داشت (0.06=r^2).نتیجه گیری: خودکارآمدی هم به صورت مستقیم و هم با میانجی گری رفتارهای ارتقادهنده سلامت بر سلامت روان دانش آموزان موثر است.
کلیدواژه خودکارآمدی، رفتارهای ارتقادهنده سلامت، سلامت روان، نوجوانان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل, دانشکده علوم انسانی, گروه روان‌شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, دانشکده علوم انسانی, گروه روان‌شناسی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بابل, دانشکده پزشکی،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, گروه روان‌شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز, دانشکده علوم انسانی, گروه روان‌شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved