>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت اراضی   
سال:1400 - دوره:9 - شماره:1


  tick  آینده پژوهی توسعه باغ‌ویلاها در اراضی زراعی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه) - صفحه:1-11

  tick  اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گندم در مزارع کشاورزان برخی مناطق کشور - صفحه:103-113

  tick  ارزیابی امکان استفاده از فضولات حشرات در بهبود وضعیت حاصلخیزی خاک - صفحه:127-139

  tick  بررسی تغییرات ویژگی‌های خاک در یک طرح یکپارچه‌سازی اراضی شالیزاری مازندران - صفحه:25-41

  tick  بررسی کارایی استفاده از منابع آب و خاک در تناوب‌های زراعی رایج در مناطق مختلف استان اصفهان - صفحه:115-126

  tick  بررسی کیفیت پساب منطقه شمال شرق اصفهان به منظور کاربری کشاورزی - صفحه:157-165

  tick  بررسی نظام‌های آبیاری و مدیریت اراضی باغ‌های منطقه هورامان؛ مطالعه‌ی موردی، باغ‌های نودشه - صفحه:57-85

  tick  تحلیلی بر نقش مزارع خرد در امنیت غذایی و کارکردهای اجتماعیفرهنگی و محیط زیستی آنها - صفحه:43-56

  tick  طبقه‌بندی و تحلیل روند تغییر کاربری اراضی محیط شهری با استفاده از تصاویر چند زمانه لندست: مطالعه موردی در منطقه بوشهر - صفحه:167-186

  tick  عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان باوی استان خوزستان - صفحه:13-23

  tick  عوامل موثر بر کاربرد کودهای زیستی توسط کشاورزان در روستای ینگیجه شهرستان زنجان - صفحه:141-155

  tick  مروری بر وضعیت کشاورزی حفاظتی در جهان با تمرکز بر یکی ازکشورهای موفق - صفحه:87-101
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved