>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و توسعه فضای شهری   
سال:1395 - دوره:3 - شماره:1


  tick  ارزیابی عوامل اثرگذار بر پذیرش خدمات الکترونیک توسط شهروندان شهر مشهد - صفحه:85-104

  tick  ارزیابی و تحلیل شاخص‌های توسعه انسانی در مناطق شهری کشور - صفحه:149-160

  tick  بررسی و تحلیل عدالت اجتماعی در برخورداری از خدمات شهری (مورد مطالعه: دسترسی به خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهر میاندوآب) - صفحه:33-51

  tick  تحلیل عوامل موثر بر تغییر کاربری فضای سبز (باغ‌ها) در شهر جهرم با تاکید بر نقش مدیریت شهری - صفحه:53-65

  tick  تحلیل فضایی عوامل موثر بر رشد نامتعادل کالبدی شهر رشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Gis) - صفحه:1-16

  tick  تحلیل فضایی‌- مکانی جایگاه‌های پمپ بنزین و تعیین مکان بهینۀ احداث جایگاه‌های جدید با استفاده از Gis و Mcdm (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهرداری تهران) - صفحه:161-175

  tick  تحلیلی بر رشد فضایی سکونتگاه‌های غیررسمی و پیش‌بینی روند آن در ایران (نمونۀ موردی: سکونتگاه‌های غیررسمی شهر خوی) - صفحه:67-84

  tick  تصمیم‌سازی در برنامه‌ریزی منظر شهری با استفاده از مدل تحلیل شبکه‌ای (نمونۀ موردی: شهر تفت) - صفحه:17-31

  tick  جایگاه حکمروایی مطلوب شهری در کاهش میزان جدایی‌گزینی فضایی مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز - صفحه:121-132

  tick  سنجش و رتبه‌بندی کیفیت زندگی در استان مازندران با استفاده از تکنیک‌های Ahp و Saw - صفحه:133-147

  tick  شاخص‌شناسی فرسودگی بافت‌های شهری(مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر اصفهان) - صفحه:105-120
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved