>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جامعه شناسی معاصر   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:18


  tick  برداشت‌های نسلی از هویت نزد تحصیل‌کرده‌های کرمانشاه - صفحه:269-302

  tick  تحلیلی بولی از نرخ خودکشی در ایران - صفحه:119-145

  tick  تدوین سناریوهای آیندۀ ارزش‌های خانواده در ایران با استفاده از سناریو ویزارد - صفحه:63-89

  tick  توسعۀ فرصت‌های شغلی و آثار اجتماعی مدل هرروستا یک محصول (Ovop)، (مطالعۀ موردی: گیوه در روستای هجیج) - صفحه:335-360

  tick  سازوکار دانش و قدرت در تناسب اندام: مطالعۀ جامعه‌شناختی مصرف داروهای نیروزا در ایران - صفحه:303-333

  tick  سرمایه و معنا: مطالعۀ جامعه‌‌شناختی تاثیر سرمایۀ اجتماعی بر معناداری زندگی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس) - صفحه:209-241

  tick  سودای مهاجرت: تمایل ایرانی‌ها به مهاجرت و عوامل تعیین‌کنندۀ آن - صفحه:35-62

  tick  سیاست‌گذاری و ارتقای کُنش‌گری انسان‌دوستانه در بحران‌ها؛ مطالعۀ گروه‌های دانشجویی فعال در همه‌گیری کوئید 19 - صفحه:147-174

  tick  طراحی الگوی مناسب برای شناسایی شایستگی‌های مدیران موسسات آموزش عالی کشور (مطالعۀ موردی دانشگاه‌های دولتی) - صفحه:9-33

  tick  مطالعۀ جامعه‌شناختی تاب‌آوری شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد) - صفحه:91-117

  tick  مطالعۀ کیفی عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی، سلامت روانی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان از دیدگاه متخصصان - صفحه:175-208

  tick  هم‌گرایی شهری-روستایی مرتبط با رویکردهای جمعیت‌شناختی در ایران - صفحه:243-268
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved