>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فناوری بذر ایران   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:3


  tick  اثر تیمارهای شکست خواب و ترکیب بستر کشت بر جوانه‌زنی بذر و مورفولوژی نهال گیاه کور (Capparis Spinosa L.) - صفحه:45-57

  tick  اثر تیمارهای مختلف بر بهبود جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه خرمای رقم مجول - صفحه:131-143

  tick  بررسی اثر اسید جیبرلیک، کربن دی سولفید و تیواوره بر شکستن خواب و جوانه زنی مینی تیوبرهای سیب زمینی - صفحه:59-71

  tick  بررسی جوانه‌زنی بذر گلرنگ (Carthamus Tinctorius L.) رقم فرامان، تحت تنش کمبود آب و تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی - صفحه:73-83

  tick  بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و قابلیت ماندگاری بذور قره یونجه (Medicago Sativa L.) دررطوبت های مختلف انبارداری - صفحه:27-44

  tick  تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر ویژگی های جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه ارقام گندم (Triticum Aestivum L.) - صفحه:85-98

  tick  تاثیر مالچ‌پاشی بر‌ میزان کربن آلی خاک، عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیک بوته های بذری سیب‌زمینی (.Solanum Tuberosum L) - صفحه:145-157

  tick  تجزیه ارتباطی بین صفات جوانه‌زنی و نشانگرهای Aflp در برنج (Oryza Sativa L.) - صفحه:113-130

  tick  کمی سازی جوانه زنی بذر اکوتیپ‌های رازیانه به تنش اسمزی با استفاده از توزیع های مختلف آماری - صفحه:99-112

  tick  واکنش جوانه زنی و صفات مرتبط با گیاهچه ژنوتیپ های کلزا به شرایط مختلف رطوبتی با استفاده از روش Gge Biplot - صفحه:1-25
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved