>
Fa   |   Ar   |   En
   واکنش جوانه زنی و صفات مرتبط با گیاهچه ژنوتیپ های کلزا به شرایط مختلف رطوبتی با استفاده از روش Gge Biplot  
   
نویسنده جبّاری حمید ,زینل زاده تبریزی حسین ,عنایتی شریعت پناهی مهران
منبع علوم و فناوري بذر ايران - 1399 - دوره : 9 - شماره : 3 - صفحه:1 -25
چکیده    این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار با 24 ژنوتیپ کلزا (13 رقم و 11 لاین دابل هاپلوئید) در چهار شیب رطوبت وزنی خاک شامل 80، 50، 30 و 20 درصد ظرفیت زراعی به صورت گلدانی در گلخانه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال 1396 انجام شد. رشد طولی ساقه‌چه در مقایسه با رشد طولی ریشه‌چه بیشتر تحت تاثیر سطوح مختلف تنش کم‌آبی قرار گرفت که نشان‌دهنده حساسیت بیشتر طول ساقه‌چه در مقایسه با طول ریشه‌چه در واکنش به تنش کم‌آبی بوده است و از این‌رو نسبت ریشه‌چه به ساقه‌چه می‌تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی تحمل به تنش کم‌آبی باشد. تنتایج نشان داد که ارقامی مانند oase و triangle و حتی tassilo و savanah از پایداری بسیار بالایی در شرایط تنش برخوردار بودند اما به دلیل داشتن مقادیر اندکی از مولفه اول و دوم جزء ارقام حساس به تنش کم‌آبی طبقه‌بندی شدند. همچنین ارقام slm046 و billy کمترین پایداری صفات را در شرایط تنش کم‌آبی در مرحله جوانه‌زنی داشتند. به دلیل تفکیک نشدن و عدم تمایز سه سطح رطوبتی 80، 50 و 30 درصد ظرفیت زراعی، برای گزینش مناسب نبودند و تنها سطح 20 درصد ظرفیت زراعی به عنوان بخش مناسب برای گزینش ژنوتیپ ایده آل شناخته شد. از این رو، در بین ژنوتیپ‌هایی که در بخش 20 درصد ظرفیت زراعی واقع شدند، بر اساس الگوی کدام-برتر-کجا ژنوتیپ gkh 2005 به عنوان ژنوتیپ برتر شناخته شد.
کلیدواژه درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، ظرفیت زراعی، نسبت ریشه چه به ساقه چه
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, ایران, سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved