>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Multidisciplinary Care   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:3


  tick  احتیاطات مد نظر در اتاق عمل در دوران کرونا - صفحه:708-710

  tick  بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی و عوامل خطرزای قلبی وعروقی مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سکته قلبی - صفحه:711-718

  tick  بررسی تاثیر برنامه ی نوتوانی ریوی بر مشکلات تنفسی و کیفیت زندگی مصدومین شیمیایی سردشت - صفحه:783-795

  tick  بررسی عوامل موثر و موانع پیش روی همکاری‌های علمی بین‌المللی از دیدگاه اعضای هیات علمی حوزه پرستاری - صفحه:753-768

  tick  تاثیر آموزش همتا بر خودکارآمدی بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مراکز آموزشی- درمانی ارومیه در سال 1398 - صفحه:719-727

  tick  تحلیل مفهوم تعارض نقش مراقبتی پرستاران با استفاده از روش واکر و اوانت - صفحه:728-741

  tick  روانسنجی و ارزیابی پرسشنامه رفتار حرفه ای ماماهای شاغل در بلوکهای زایمانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد درسال1398 - صفحه:742-752

  tick  مقایسه اثربخشی آموزش گروهی شفقت ورزی و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر دارای استرس تحصیلی - صفحه:769-782
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved