>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت و ایمنی کار   
سال:1399 - دوره:10 - شماره:3


  tick  ارتباط هوش هیجانی با ویژگی های فردی و شغلی پرستاران - صفحه:290-300

  tick  ارزیابی ریسک حریق در مجتمع‌های تجاری منطقه 12 تهران و ارتباط آن با ویژگی های سازه ای و کاربری آنها - صفحه:273-289

  tick  ارزیابی مقایسه ای ریسک سرطانزایی مواجهه تنفسی با 3،1- بوتادین در یک صنعت پتروشیمی با استفاده از دو روش سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا و دپارتمان بهداشت شغلی سنگاپور - صفحه:237-250

  tick  امکان سنجی کاربرد مدل پیش بینی مواجهه اپراتور (Poem) با سم دیازینون با استفاده از اندازه گیری سطح فعالیت کولین استراز کشاورزان در غرب ایران - صفحه:227-236

  tick  بررسی عوامل ایجادکننده استرس شغلی در کارکنان واحدهای مختلف مراکزپزشکی قانونی استان های شمال غرب ایران - صفحه:189-200

  tick  بررسی نقش برنامه مداخله ای آموزشی ارگونومی-ایمنی بر بهره وری کارگران (گزارش موارد در یک صنعت مونتاژ قطعات الکتریکی) - صفحه:201-211

  tick  تحلیل علل موثر در وقوع حوادث شغلی کارکنان اقماری - طرح مخابرات خطوط انتقال گاز - صفحه:212-226

  tick  شیوع فرسودگی شغلی در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز - صفحه:301-315

  tick  مروری بر تاثیر تنش های حرارتی بر عملکردهای شناختی - صفحه:251-262

  tick  مطالعه جو ایمنی در میان راهبران لوکوموتیوهای خطوط حمل و نقل مترو شهر تهران در سال 1392 - صفحه:263-272
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved