>
Fa   |   Ar   |   En
   فرآیند و کارکرد گیاهی   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:30


  tick  اثر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و پارامترهای فتوسنتزی چند ژنوتیپ تجاری انار ایرانی - صفحه:155-170

  tick  اثر سلنیوم بر شاخص‌های رشد، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه سیر (Allium Sativum) در شرایط سمیت کادمیوم - صفحه:137-153

  tick  اثر سیلیسیم بر شاخص‌های رشدی، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه شوید(Anethum Graveolens L.) در شرایط تنش سرب - صفحه:81-94

  tick  اثر متیل جاسمونات بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری - صفحه:243-256

  tick  اثر محلول‎پاشی و خاک کاربرد نانوذرات کیتوزان بر کلروفیل، فتوسنتز، عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum Aestivum L.) تحت تنش خشکی پس از گرده افشانی - صفحه:271-285

  tick  اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر برخی شاخصهای فیزیولوژیک رشد و رنگیزه-های فتوسنتزی هیبریدهای دیررس، میان‌رس و زودرس ذرت (Zea Mays L.) - صفحه:53-69

  tick  اثر نوع ریزنمونه، دوره نوری و قند بر ریزازدیادی ارکیده کاتاستوم (Catasetum Fimbriatum, L.) - صفحه:171-184

  tick  ارزیابی برخی پاسخ‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی هفت رقم زیتون در ارتباط با تحمل به یخ‌زدگی - صفحه:17-31

  tick  بررسی اثر مس بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه مریم‌گلی کبیر (Salvia Sclarea L.) - صفحه:1-15

  tick  بررسی تاثیر نیترات پتاسیم و پلی آمین پوترسین بر برخی از خصوصیات رویشی و بیوشیمیایی کلزا تحت شرایط تنش غرقابی - صفحه:341-351

  tick  بررسی تغییرات روابط آبی، تنظیم اسمزی و سبزمانی ژنوتیپ‌های مختلف سورگوم در تنش خشکی پس از گلدهی - صفحه:33-51

  tick  بررسی روند تجزیه ذخایر بذر اسفندک(Zygophyllum Fabago L.) طی دوره جوانه‌زنی تحت تاثیر اسیدیته‌های مختلف - صفحه:71-79

  tick  بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی سنتز شده توسط عصاره زیتون بر رشد و رنگیزه‌ها در گاوزبان - صفحه:303-315

  tick  به کارگیری روش پیوند در هندوانه شوگر بی‌بی ( .Cv. Sugar Baby Citrullus Lanatus .) در شرایط شوری - صفحه:287-301

  tick  تاثیر تنش خشکی با کاربرد محلول پاشی هورمون و نانو ذرات بر صفات بیوشیمیایی ذرت رقم ماکسیما - صفحه:317-326

  tick  تاثیر تنش خشکی و شوری بر جوانه‌زنی، استقرار و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت اکوتیپ‌های مختلف بابونه (Matricaria Chamomilla L.) - صفحه:353-371

  tick  تاثیر عوامل اکولوژیکی رویشگاه‌های جنوب غرب کشور بر مقدار صمغ و ترکیب‌های شیمیایی اسانس گیاه دارویی آنغوزه - صفحه:125-135

  tick  تاثیر فرکانس های مختلف ارتعاشات سینوسی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی، فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنلی گیاه بابونه گیلانی (Anthemis Gilanica Bornm & Gauba) - صفحه:185-194

  tick  تاثیر قارچ میکوریزا بر پارامترهای رشدی و فیزیولوژیکی آفتابگردان و گلرنگ تحت تنش کادمیم - صفحه:195-205

  tick  تاثیر محلولپاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر رشد و خصوصیات ریشه گیاه سرخارگل (L. Echinacea Purpurea) تحت تنش خشکی - صفحه:225-242

  tick  تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر جوانه‌زنی و متابولیسم بذر دو گونه بادام ایرانی (Amygdalus Scoparia و Amygdalus Eburnea) - صفحه:115-124

  tick  تاثیر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر ظهور و رشد اولیه گیاهچه های کدو تخم کاغذی (Cucurbita Pepo L.) در شرایط تنش خشکی - صفحه:207-224

  tick  شناسایی و بررسی بیان ژن‌های Hvpip1;4 و Hvnsltp دخیل در تحمل به تنش خشکی در جو - صفحه:327-339

  tick  نقش کارکردی ژن پراکسیداز در مقاومت گل شاخه بریده ژربرا (Gerbera Jamesonii H. Bolus Ex Hook. F.) به عارضه خمیدگی ساقه گل‌دهنده - صفحه:257-270

  tick  پاسخ صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کلزا (Brassica Napus L.) به کاربرد نانوذرات آهن صفرظرفیتی پایدارشده تحت تنش شوری - صفحه:95-113
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved