>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد زبان و ادبیات خارجی   
سال:1398 - دوره:16 - شماره:23


  tick  ابزاری برای سنجش طرحواره در درک مطلب خواندن زبان دوم - صفحه:119-140

  tick  از لاهور تا نیویورک: در جست‌وجوی «فضای‌ سوم» در رمان‌ بنیادگرای‌ ناراضی‌ ‌ - صفحه:249-266

  tick  انسان مداری در تقابل با زیست مداری: مواجه سوژه های انسانی با محیط زیست در رمان چساپیکه اثر جیمز ای میچنر - صفحه:31-61

  tick  تاثیر سازه ی استعداد با نقش تعدیل گر جنسیت بر نمرات ساختار، واژگان و درک مطلب دانشجویان - صفحه:141-164

  tick  خوانش آثار منتخب ویلیام گیبسون در آیینه نظریه جوزف کمبل: سایبر پانک و اسطوره های پسامدرن - صفحه:93-117

  tick  درونمایه های اساطیری سرزمین سترون تی. اس. الیوت - صفحه:63-92

  tick  دیالکتیک بستگی و گشودگی در شعر رنه شار - صفحه:301-323

  tick  قدرت وهویت راویان پساترور؛ یازده سپتامبر و بازسازی ذهنی تروما در رمانِ مرد در حال سقوط اثر دان دلیلو - صفحه:267-299

  tick  کاربردشناسی و نمود آن در ترجمه دوبله فیلم - صفحه:187-215

  tick  مطالعه مفاهیم فرا واقعیت و وانمایی در رمان برفک اثر دان دلیلو - صفحه:165-186

  tick  مفهومیت: نقطه‌ثقل بوطیقای بنیامین - صفحه:13-30

  tick  گفتمان جغرافیای سیاسی: جنگ و خودزندگی نامه‌های زنان عراقی - صفحه:217-248
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved