>
Fa   |   Ar   |   En
   فنآوری تولیدات گیاهی   
سال:1395 - دوره:16 - شماره:1


  tick  اثر اسید آسکوربیک روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ریحان تحت سمیت آرسنیک - صفحه:207-217

  tick  اثر تیمار پس از برداشت آب گرم بر القاء مقاومت به سرمازدگی در میوه خرمالو (Diospyros Kaki Thunb.) رقم کرج - صفحه:1-14

  tick  اثر شوری بر فیزیولوژی رشد رویشی، اجزاء عملکرد و خصوصیات کیفی میوه توت‌فرنگی رقم کاماروزا - صفحه:147-161

  tick  اثر کادمیوم و زئولیت بر صفات رشد شاهی (Lepidium Sativum L.) و تربچه (Raphanus Sativus L.) - صفحه:137-146

  tick  اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه سورگوم دانه‌ای در شرایط گلخانه - صفحه:69-80

  tick  ارزیابی خودسازگاری، زمان گل‌دهی و خصوصیات مورفولوژیکی برخی از ژنوتیپ‌های بادام برای دستیابی به انتخاب‌های برتر - صفحه:103-124

  tick  بررسی اثر پوشش واکس و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی و کارآیی آنتی‌رادیکالی میوه‌ی چهار رقم مرکبات - صفحه:219-234

  tick  بررسی اثرات تنک شیمیایی روی برخی صفات کمی و کیفی دو رقم تجارتی هلو - صفحه:179-191

  tick  بررسی تنوع مورفولوژیکی و تحلیل ضرایب مسیر بازده اسانس در جمعیت‏ های آویشن دنایی (Thymus Daenensis Celak) - صفحه:41-56

  tick  بررسی رشد و فنولوژی محصول اصلی و راتون ارقام برنج در سامانه‌های زراعی مختلف - صفحه:81-101

  tick  بررسی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در الگوهای مختلف کشت مخلوط شوید (Anethun Graveolens L.) و شنبلیله (Trigonella Foenum-Graecum L.) - صفحه:15-27

  tick  تاثیر مقادیر نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری‌های افزاینده رشد گیاه بر وزن دانه در بوته، محتوای کلروفیل و کارآیی مصرف کود تریتیکاله - صفحه:163-177

  tick  تحلیل مسیر همبستگی‌های ژنتیکی ویژگی‌های مورفولوژیکی موثر بر عملکرد و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های توت‌فرنگی با استفاده از روش‌های آماری چند‌متغیره - صفحه:29-40

  tick  تنوع مقاومت نسبت به حمله سرخرطومی برگ یونجه در ژنوتیپ‌های مختلف یونجه (Hypera Postica Gyll.) در شرایط همدان - صفحه:57-67

  tick  مقایسه درصد و اجزای اسانس برگ و گل تازه نعنا دشتی (Mentha Spicata L.) کشت شده در مناطق حمیدیه و شوشتر در زمان‌های مختلف برداشت - صفحه:193-205

  tick  مقایسه روش‌های مختلف تعیین هدایت الکتریکی شیره سلولی گندم تحت تنش کمبود آب با دستگاه طیف‌سنج نوری - صفحه:125-136
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved