>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزه های حقوق کیفری   
سال:1399 - دوره:17 - شماره:20


  tick  امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه) - صفحه:29-57

  tick  تبیین مفهوم و جایگاه «کار نوعاً کشنده» در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه - صفحه:179-214

  tick  تحلیل محتوای رُمان «همسایه‌ها» در حوزه بزهکاری کودک در پرتو یافته‌های جرم‌شناسی - صفحه:149-178

  tick  تضمین‌های حمایت از حق بر مالکیت در توقیف و ضبط وسیله جرم - صفحه:277-308

  tick  جرم تقلب در تهیه آثار علمی - صفحه:59-80

  tick  رویکرد جرم‌شناختی به تهدید برخطِ دختران - صفحه:215-234

  tick  رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان - صفحه:81-116

  tick  سقوط حکم اعدام مرتد فطری در فرض توبه و مشروعیت استتابه توسط قاضی - صفحه:309-330

  tick  شبهه موضوع قاعده درا در حقوق ایران - صفحه:3-28

  tick  مجازات قتل در تکرار جرایم منافی عفت با تاکید بر تکملة المنهاج - صفحه:235-254

  tick  مسئولیت کیفری بین‌المللی در قبال جنایات ارتکاب‌یافته در میانمار - صفحه:117-148

  tick  واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران - صفحه:255-276
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved