>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی   
سال:1398 - دوره:9 - شماره:2


  tick  بررسی تاثیر مداخله پویا بر توانش زبان‌آموزان در تعبیر آرایه‌های معنوی متون ادبی: مطالعه موردی آثار ادگار آلن پو - صفحه:493-513

  tick  بررسی رویکرد معلمان و فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی نسبت به آموزش ضمنی و صریح تلفظ - صفحه:323-346

  tick  بررسی مقایسه ای برخی از ضرب المثل های پرکاربرد در زبان های فارسی واسپانیایی - صفحه:565-584

  tick  بررسی نگرش نسبت به یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان شهر چابهار: نقش یک‌زبانه و دوزبانه و جنسیت - صفحه:479-492

  tick  برنامه آموزش زبان انگلیسی تاثیر برنامه برشناخت دبیران مبتدی/ باتجربه ایرانی - صفحه:609-627

  tick  تاثیر ارزشیابی پویا بر عملکرد زبان آموزان در فعالیتهای انتخابی و تولیدی درک مطلب خواندن - صفحه:445-478

  tick  تاثیر سن زبان آموزان بر یادگیری تلفظ زبان آلمانی بر اساس دادههای دانشجویان ایرانی - صفحه:347-364

  tick  تجزیه و تحلیل اشکالات رایج در یادگیری زبان اسپانیایی - صفحه:399-422

  tick  تکوین تدریس فکورانه در معلمین تازه کار زبان انگلیسی: نقش روش یادداشت نویسی - صفحه:365-398

  tick  رابطۀ بین درک معلمان زبان انگلیسی از دانش پایه و حس خودکارآمدی و رابطۀ بین آنها در بافت ایرانی - صفحه:629-657

  tick  راهبردهای استنباط واژگانی تاثیرگذار بر ساخت و درک اصطلاحات زبان انگلیسی - صفحه:515-537

  tick  سهم گستردگی و عمق دانش واژگان در موفقیت خلاصه‌نویسی فراگیران زبان انگلیسی - صفحه:423-444

  tick  نقش ارزیابی های تکوینی بازخورد-محور در تقویت توانایی گفتاری: بازخورد فرازبانی در مقایسه با تصحیح صریح - صفحه:539-563

  tick  هوش فرهنگی، هویت فرهنگی و استفاده عناوین خطابی انگلیسی توسط فراگیران ایرانی زبان انگلیسی - صفحه:585-607
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved