>
Fa   |   Ar   |   En
   تکوین تدریس فکورانه در معلمین تازه کار زبان انگلیسی: نقش روش یادداشت نویسی  
   
نویسنده بهزادپور فواد ,غفارثمر رضا ,اکبری رامین ,کیانی غلام رضا
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:365 -398
چکیده    تدریس فکورانه یکی از پر اهمیت‌ترین مدل‌های تربیت معلم می‌باشد. علیرغم اینکه این شیوه تدریس در بسیاری از مطالعات پژوهشی مورد تفحص قرار گرفته است، در بیشتر موارد مطالعات مربوطه به صورت مقطعی انجام گرفته و ماهیت شکل‌گیری این نوع تدریس در بلند‌مدت مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر، نوع شکل‌گیری تدریس فکورانه در چهار معلم تازه کار آموزش زبان انگلیسی را بررسی کرده است. در این راستا، استراتژی‌های مربوط به یادداشت‌ نویسی فکورانه به معلمین آموزش داده شده و سپس یادداشت‌های فکورانه هر معلم در بازه زمانی یک سال مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوع عمل فکورانه و عمق آن در معلمین به تدریج و در اثر آموزش مسایل مربوط به تدریس فکورانه، متنوع تر و بیشتر شده است. این یافته‌ها لزوم توجه به طراحی و اجرای دوره‌های پیشبرد حرفه ای متمرکز بر تدریس فکورانه را در محیط‌های آموزشی مختلف برجسته می‌سازد.
کلیدواژه تدریس فکورانه، معلمان تازه‌کار آموزش زبان انگلیسی، یادداشت نویسی فکورانه، پیشبرد حرفه‌ای، تربیت معلم
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی rezakiany@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved