>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مقایسه ای برخی از ضرب المثل های پرکاربرد در زبان های فارسی واسپانیایی  
   
نویسنده فیض الهی علی ,گندمی نسرین
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:565 -584
چکیده    دو ویژگی خاص و منحصر بفردزبان، یعنی عبارت پردازی و چینش واژگان در کنار یکدیگر باعث بوجود آمدن بار معنایی می شود که درک معنا نه فقط برای آنهایی که یک زبان دوم را یاد می گیرند، بلکه برای آنهایی که به این زبان صحبت می کنند، مشکل و یا حتی غیرممکن شود. ضرب المثل ها علیرغم تمایزات فرهنگی، جغرافیایی و زبانیتشابهاتی در زبان های مختلف دارند. نویسنده در این مقاله، سعی دارد تا به بررسی و مقایسه صوری و معنایی واژه های حاکم بر ضرب المثل های پرکاربرد در زبان فارسی بر اساس کتاب امثال و حکم استاد بزرگوار مهدی پرتوی آملی و معادل کاربردی آنها در زبان اسپانیایی بپردازد.هدف از این مقایسه بررسی شباهت ها و تمایزات ساختار های ضرب المثل های از نقطه نظر شیوه بیان در هر دو زبان و نیز مطالعه واژه هایی که به کرات در ضرب المثل ها در هر دو زبان استفاده شده اند. واژه های کلیدی: ضرب المثل، بارمعنائی، بسامد، زبان فارسی، زبان اسپانیایی
کلیدواژه ضرب المثل، بارمعنایی، عبارت پردازی، زبان فارسی، زبان اسپانیایی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده زبانها و ادبیات خارجی, گروه اسپانیایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی, ایران
پست الکترونیکی ngandomi@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved