>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش سرزمین   
سال:1399 - دوره:12 - شماره:1


  tick  ارزیابی توان اکولوژیک فضای جغرافیایی شهرستان کنگاور بر پایه ویژگی‌های محیط طبیعی - صفحه:29-52

  tick  ارزیابی سیل‌خیزی زیرحوضه‌های آبریز گادر بر اساس پارامترهای مورفومتری و همبستگی آماری - صفحه:205-224

  tick  ارزیابی محیط ‌زیستی مکان‌های دفن زباله‌های شهری در استان مازندران براساس قوانین ملی ایران - صفحه:101-124

  tick  بررسی و ارزیابی نقش توان‌های محیطی در توزیع مکانی – فضایی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان مراغه با تکنیک Ahpفازی - صفحه:125-151

  tick  بهبود توزیع فضا-مکانی فروشگاه‌های زنجیره ای در شهر تبریز - صفحه:53-75

  tick  تحلیل فضایی توسعه منطقه‌ای کشور بر مبنای شاخص‌های اجتماعی - صفحه:1-28

  tick  تحلیل نابرابری‌های توزیع فضایی و جمعیتی مددجویان در مشهد - صفحه:175-203

  tick  روش امتیازدهی منطق ترجیح و ارزیابی چندمعیاره در قابلیت حفاظت منابع طبیعی - صفحه:77-99

  tick  مدل‌سازی خدمات اکوسیستمی مبتنی بر تغییرات پوشش و کاربری سیمای سرزمین با به‌کارگیری نرم‌افزار Invest در منطقه حفاظت‌شده جهان‌نما (مورد مطالعه: خدمت اکوسیستمی ترسیب کربن) - صفحه:153-173

  tick  مناطق ویژۀ علم و فناوری؛ رهیافتی نوین در توسعۀ پایدار (نمونۀ مطالعاتی: منطقۀ ویژۀ علم و فناوری یزد) - صفحه:225-252
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved