>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی   
سال:1392 - دوره:3 - شماره:6


  tick  ارتباط ادراک از پایگاه های قدرت روسای فدراسیون های ورزشی با اثربخشی کارکنان - صفحه:137-157

  tick  ارتباط بین سبک رهبری خدمت گزار با اثربخشی تیمی و عملکرد تیم های والیبال لیگ برتر مردان ایران - صفحه:159-175

  tick  ارتباط رفتار مربیگری با انگیزش موفقیت و عملکرد تیمی بازیکنان لیگ برتر هندبال کشور - صفحه:111-121

  tick  ارتباط مهارت های روانی با شدت آسیب های بازیکنان فوتبال تیم های تهرانی لیگ برتر ایران - صفحه:15-27

  tick  بررسی روایی و پایایی نسخه 2 پرسش نامه فضای انگیزشی ادراک شده در ورزش (Pmcsq-2) برای ورزشکاران ایرانی - صفحه:29-45

  tick  بررسی کارآیی جهت گیری مذهبی در پیش بینی تجربه شیفتگی دانشجویان تربیت بدنی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی - صفحه:47-59

  tick  بررسی و اولویت بندی ابعاد عدالت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران - صفحه:177-188

  tick  تاثیر استفاده از بازی کامپیوتری بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال و مقایسه با الگوی ماهر و درحال یادگیری - صفحه:1-13

  tick  تعیین میزان کارآیی ادارات کل استانی وزارت ورزش و جوانان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها - صفحه:61-78

  tick  رابطه اعتماد به رهبری با عملکرد ورزشی در منتخبی از رشته های ورزش قهرمانی (ژیمناستیک، شیرجه و ووشو) - صفحه:95-110

  tick  رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی موثر استراتژی‌ها در نظام ورزش کشور براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) - صفحه:79-94

  tick  مقایسه انگیزه های وفاداری، سابقه حمایت و میزان حضور هواداران باشگاه های پرطرفدار لیگ حرفه ای فوتبال ایران - صفحه:123-135
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved