>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر استفاده از بازی کامپیوتری بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال و مقایسه با الگوی ماهر و درحال یادگیری  
   
نویسنده ریاحی فارسانی جواد ,عبدلی بهروز ,معینی راد سمیرا ,اسدی فخرالدین
منبع پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي - 1392 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:1 -13
چکیده    هدف این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از بازی کامپیوتری بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (دقت و الگو) و مقایسه این روش با دو روش الگودهی ماهر و درحال یادگیری است. به این منظور 50 آزمودنی با دامنه 17-15 سال به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. آزمودنی ها پس از شرکت در پیش آزمون در 5 گروه تمرین بدنی، بازی کامپیوتری، تمرین بدنی به همراه بازی کامپیوتری، تمرین بدنی به همراه مشاهده الگوی ماهر و تمرین بدنی به همراه مشاهده الگوی درحال یادگیری تقسیم شدند و هر گروه به طور مجزا 2 هفته و هر هفته 3 جلسه (مجموع 6 جلسه) به تمرین مربوط به گروه خود پرداخت. تمام گروه ها، پس از پایان آخرین جلسه تمرین، بلافاصله در آزمون اکتساب شرکت کردند و پس از 24 ساعت آزمون یادداری برگزار شد. تحلیل آماری داده ها در نرم افزار spss 17 و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی انجام شد. سطح معنی داری برای تمام روش های آماری 05/0p? در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که هر 5 گروه در پس آزمون در دو نمره دقت و الگوی پرتاب نسبت به پیش آزمون به طور معنی داری پیشرفت کردند و بیشترین پیشرفت مربوط به گروه بازی کامپیوتری به همراه تمرین بدنی بود. با جمع بندی نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان گفت استفاده از بازی کامپیوتری شبیه سازی شده موجب بهبود یادگیری مهارت های حرکتی می شود و این روش اثربخشی بیشتری نسبت به دو روش الگودهی ماهر و درحال یادگیری دارد.
کلیدواژه یادگیری ,بازی کامپیوتری ,یادگیری مشاهده ای ,الگودهی ,پرتاب آزاد بسکتبال ,Learning ,Computer Game ,Observational Learning ,Modeling ,Basketball Free Throw
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved