>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط ادراک از پایگاه های قدرت روسای فدراسیون های ورزشی با اثربخشی کارکنان  
   
نویسنده ندایی طاهره ,مظفری سیدامیراحمد
منبع پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي - 1392 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:137 -157
چکیده    هدف این تحقیق بررسی ارتباط پایگاه های قدرت روسای فدراسیون های ورزشی با اثربخشی کارکنان (هردو از دید کارکنان) بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان فدراسیون های ورزشی شامل کارشناسان، روسای کمیته ها و دبیران کمیته ها بودند که از بین آنان 288 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسش نامه های پایگاه های قدرت ورزشی روسای فدراسیون با 15 سوال، پرسش نامه اثربخشی کارکنان با 20 سوال شامل (6 سوال استرس شغلی و رضایت شغلی، 4 سوال عملکرد شغلی و تمایل به ماندن در خدمت) ترجمه و تایید شد. سپس، با اظهارنظر تعدادی از متخصصان تربیت بدنی، روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها نیز تایید شد و با استفاده از تحلیل عامل تاییدی، روایی سازه هم تایید شد. ثبات درونی پرسش نامه ها با ضریب آلفای کرونباخ برای قدرت از دید کارکنان 95/0 ?= و پرسش نامه اثربخشی کارکنان 81/0 ?= برآورد شد. تمام فرضیه ها با روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی آزمون شدند. یافته های تحقیق نشان داد از دید کارکنان، روسای فدراسیون های ورزشی به ترتیب دارای پایگاه های قدرت قانونی، مرجعیت، تخصص، پاداش و تنبیه هستند. رابطه مثبت معنی داری بین پایگاه های قدرت روسای فدراسیون های ورزشی با اثربخشی کارکنان 35/0=r وجود داشت. تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد در بین پایگاه های قدرت روسای فدراسیون های ورزشی، پایگاه قدرت مرجعیت پیش بینی کننده بهتری برای عملکرد شغلی، رضایت شغلی، ماندن در خدمت و استرس شغلی است.
کلیدواژه پایگاه های قدرت ,روسای فدراسیون ,کارکنان فدراسیون ,اثربخشی کارکنان ,Power Bases ,Sport Federations' Presidents ,Federations' Employees ,Employees' Effectiveness
آدرس دانشگاه قم, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved