>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط بین سبک رهبری خدمت گزار با اثربخشی تیمی و عملکرد تیم های والیبال لیگ برتر مردان ایران  
   
نویسنده آزادفدا شیوا ,تندنویس فریدون ,کاظم نژاد انوشیروان
منبع پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي - 1392 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:159 -175
چکیده    هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سبک رهبری خدمت گزار با اثربخشی و عملکرد تیم های والیبال لیگ برتر مردان ایران بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه آماری 173 نفر بازیکن و 65 نفر کمک مربی درقالب 15 تیم بود. برای جمع آوری داده ها از دو ابزار استفاده شد: الف) پرسش نامه ارزیابی رهبری خدمت گزار تیم های ورزشی که محقق از روی پرسش نامه ارزیابی رهبری خدمت گزار سازمانی (لاب، 1999) تهیه و تنظیم کرد، ب) پرسش نامه نظرسنجی برتری تیمی (لارسون و لافاستو، 1989). با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی عوامل هر دو پرسش نامه تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی، همبستگی (پیرسون و اسپیرمن) و رگرسیون (ساده و چندگانه) استفاده شد. یافته ها نشان داد درک بازیکنان و کمک مربیان از رهبری خدمت گزار تیم ها به ترتیب در سطح متوسط و عالی است و بین رهبری خدمت گزار با اثربخشی تیمی و عملکرد تیمی، رابطه آماری مثبت و معنادار وجود داشت. رهبری خدمت گزار پیش بین معناداری نیز برای اثربخشی تیمی و عملکرد تیمی بود. یافته های این پژوهش امکان استفاده از سبک رهبری خدمت گزار را در ورزش حرفه ای حمایت می کند.
کلیدواژه رهبری خدمت گزار ,اثربخشی تیمی ,عملکرد تیمی ,اخلاقیات در ورزش ,Servant Leadership ,Team Effectiveness ,Team Performance
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved